GSU.PL Ubezpieczenia

logo GSU Ubezpieczenia Infolinia

  Statut Stowarzyszenia

Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany Statutu uchwalone w dniu 08.06.2017 roku.

STATUT STOWARZYSZENIA

I. Postanowienia ogólne

§ 1
GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz. 855 z póź. zm.).
§ 2
Stowarzyszenie nosi nazwę: GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych.
§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4
Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
§ 5
 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
 3. Oficjalną główną stroną internetową Stowarzyszenia jest strona posiadająca adres wskazujący na lokalizację zasobu w internecie: http://www.gsu.pl, na której to stronie internetowej publikowane są w szczególności istotne ogłoszenia dla członków Stowarzyszenia oraz podstawowe regulaminy, do których przestrzegania zobowiązani są członkowie Stowarzyszenia.
§ 6
 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
  1. informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z ubezpieczeń oraz o prawach i obowiązkach osób korzystających z ubezpieczeń,
  2. opiniowanie rynku ubezpieczeń,
  3. pomoc poszkodowanym i ich rodzinom,
  4. tworzenie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów pomiędzy ubezpieczonymi oraz ubezpieczycielami,
  5. podejmowanie działań w zakresie dobroczynności, w tym wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. zabieranie głosu i wyrażenie swojego stanowiska na forum publicznym,
  2. udział w pracach nad wprowadzeniem nowych ustaw i przepisów,
  3. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, programów promujących,
  4. prowadzenie konferencji, konkursów, szkoleń, seminariów informacyjnych, w tym dotyczących rynku ubezpieczeń,
  5. udzielanie dofinansowania, dotacji oraz wspomaganie w formie rzeczowej,
  6. rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur oraz literatury, w tym literatury związanej z ubezpieczeniami,
  7. działalność wydawniczą i wystawienniczą,
  8. doradztwo.
§ 7
 1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową w sposób określony w art. 33 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dochodów z własnej działalności,
  4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  5. ofiarności publicznej,
  6. dotacji.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Przedmiot działalności oraz chwilę jej rozpoczęcia, oraz ewentualnie zakończenia określi Zarząd stosowną uchwałą.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziały między jego członków.

II. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 8
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne krajowe i zagraniczne (cudzoziemcy) niezależnie od miejsca ich zamieszkania, które ukończyły 18 lat oraz akceptują i pragną wspierać cele Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności, a zostaną przyjęte w poczet członków uchwałą Zarządu, za rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 9
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna (cudzoziemcy) niezależnie od miejsca jej zamieszkania, bądź osoba prawna krajowa lub zagraniczna, niezależnie od lokalizacji siedziby, wspierająca działalność Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta przez Zarząd do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna (cudzoziemcy) niezależnie od miejsca jej zamieszkania, ciesząca się szczególnym prestiżem, wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która zostanie zaproszona przez Zarząd do przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka honorowego.
 3. Członek wspierający oraz członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 10
 1. Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone w § 8 lub § 9 Statutu, złożyła stosowną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. Zarząd po weryfikacji wzmiankowanych warunków, podejmuje uchwałę o przyjęciu danej osoby do Stowarzyszenia w charakterze członka odpowiednio: zwyczajnego, wspierającego, honorowego. Niezwłocznie po podjęciu uchwały o przyjęciu danej osoby do Stowarzyszenia, wpisuje się ją na listę członków.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd, że kandydat nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 8 lub § 9, Zarząd odmawia przyjęcia danej osoby do Stowarzyszenia w charakterze członka (zwyczajnego, wspierającego, honorowego). Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja Rady Stowarzyszenia jest ostateczna.
§ 11
Założyciel Stowarzyszenia jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
§ 12
 1. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia:
  1. ma prawo i obowiązek uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,
  2. ma prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  3. ma prawo zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów,
  4. może uczestniczyć w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz o jego majątek,
  2. opłacania składek,
  3. aktywnie uczestniczyć w pracach władz do których został wybrany.
§ 13
 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
§ 14
Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia, przestrzeganie Statutu, uchwał i regulaminów ustalonych przez władze Stowarzyszenia oraz opłacanie składek członkowskich.
§ 15
 1. Utrata członkostwa następuje:
  1. poprzez dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, co winno zostać zdeklarowane na piśmie i doręczone Zarządowi,
  2. na skutek śmierci,
  3. na skutek wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:
   • nieprzestrzegania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
   • zaległości w opłacaniu składek, przy czym zaległość na dzień podjęcia uchwały musi odpowiadać co najmniej wartości składek za 12 miesięcy przed podjęciem uchwały przez Zarząd,
   • działania na szkodę Stowarzyszenia.
   Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, która musi zawierać uzasadnienie, przy czym utrata członkostwa na skutek innych przyczyn niż wykluczenie, wymaga stwierdzenia przez Zarząd.
 2. Od uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia wykluczonemu członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
 3. Niezależnie od §15 ust.1 i ust.2, osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem wspierającym Stowarzyszenia traci status członka wspierającego w Stowarzyszeniu, jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy nie podejmuje żadnych czynności wspierających Stowarzyszenie lub nie uczestniczy w czynnościach i zadaniach realizowanych przez Stowarzyszenie. Do utraty członkostwa w oparciu o zdanie poprzedzające wymagana jest uchwała Zarządu.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 16
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Rada Stowarzyszenia,
  3. Zarząd.
 2. Uzupełnianie składu Rady Stowarzyszenia i Zarządu następuje w sposób przewidziany do wyborów członków tych władz.
 3. Członkami Rady Stowarzyszenia oraz Zarządu mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
§ 17
 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością ważnych głosów oddanych w głosowaniu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. W głosowaniach poszczególnych władz Stowarzyszenia, ich członkowie oddają głosy: "za" albo "przeciw" albo "wstrzymuję się". Bezwzględna większość oznacza więcej niż połowę ważnych głosów oddanych w głosowa/niu.
  1. W przypadku wyborów do władz Stowarzyszenia, członkami władz zostają osoby, które uzyskały w wyborach bezwzględną liczbę ważnych głosów "za" oraz uzyskały kolejno największą liczbę głosów "za".
 2. Uchwały co do zmiany Statutu, podziału Stowarzyszenia, jego rozwiązania, zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) ważnych głosów oddanych w głosowaniu.
 3. Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli obecnych jest osobiście lub przez pełnomocników co najmniej połowa zwyczajnych członków Stowarzyszenia (kworum). Jeżeli na terminie Walnego Zebrania Członków nie zgromadziło się wymagane kworum, Zarząd Stowarzyszenia w terminie 45 dni ponownie zwołuje Walne Zebranie Członków. W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę obecnych lub reprezentowanych członków zwyczajnych.
 4. Do ważności posiedzeń i uchwał Rady Stowarzyszenia oraz Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków tych władz.
§ 18
Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§ 19
 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie zmian Statutu,
  2. określanie długoterminowej strategii działania Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Stowarzyszenia,
  5. ocena pracy Zarządu i Rady Stowarzyszenia oraz udzielenie członkom tych organów absolutorium z wykonania obowiązków,
  6. uchwalenie regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie podziału Stowarzyszenia, jego rozwiązania, a także w sprawie przystąpienia do związku stowarzyszeń,
  8. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Radę Stowarzyszenia bądź 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
§ 20
 1. Walne Zebranie Członków może działać jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, nie później niż do końca września danego roku.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków w szczególności:
  1. wysłuchuje sprawozdań sporządzanych przez Zarząd zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa,
  2. wysłuchuje sprawozdania Rady Stowarzyszenia z działalności w roku poprzednim,
  3. podejmuje uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań,
  4. podejmuje uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia w roku poprzednim,
  5. podejmuje uchwały w sprawach strategii działania Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Stowarzyszenia albo na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeżeli Zarząd w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Radę Stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie Członków może zwołać Rada Stowarzyszenia.
 5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy wskazane we wniosku o zwołanie.
  1. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia na cztery tygodnie przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania Członków. Zachowanie formy pisemnej następuje również wtedy, gdy zawiadomienie przesłane będzie w postaci elektronicznej, na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej.
  2. W przypadku gdy łączna liczba wspierających i honorowych członków Stowarzyszenia przekroczy 500 (pięćset), zawiadomienie tych członków o Walnym Zebraniu może nastąpić przez jednokrotne ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim, co najmniej na cztery tygodnie przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania Członków. Tryb zawiadomienia poprzez ogłoszenie w prasie nie dotyczy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 21
 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z jednego członka albo z dwóch członków albo z trzech członków, w tym z Przewodniczącego Zarządu, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Radę Stowarzyszenia na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat. Wspólna kadencja Zarządu oznacza, że mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
 3. Członkiem Zarządu nie może zostać wybrana osoba pełniąca funkcję członka Rady Stowarzyszenia.
 4. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu oraz - w przypadku Zarządu wieloosobowego - z pozostałych osób, które pełnią funkcję Członków Zarządu.
 5. Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Stowarzyszenia.
 6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Mandat członka Zarządu automatycznie wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania (utraty) członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu,
  2. pisemnej rezygnacji.
  Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji stwierdza w formie uchwały Rada Stowarzyszenia.
§ 22
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 3. prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
 4. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
 5. uchwalanie okresowych planów działania,
 6. reprezentacja Stowarzyszenia wobec osób trzecich,
 7. podejmowanie decyzji związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością gospodarczą,
 8. zatrudnianie pracowników,
 9. ustanawianie pełnomocników,
 10. ustanowienie dyrektora,
 11. wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§ 23
 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego prawo do reprezentacji Stowarzyszenia i do zaciągania zobowiązań przysługuje dwóm członkom Zarządu Stowarzyszenia działającym łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, prawo do reprezentacji Stowarzyszenia i do zaciągania zobowiązań przysługuje Przewodniczącemu Zarządu jako jedynemu członkowi Zarządu.
 2. Pełnomocnik Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
 3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Rady Stowarzyszenia, wskazany w uchwale podjętej przez Radę Stowarzyszenia lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 4. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchybia jego uprawnieniom wynikającym z pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji.
 5. Wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Rada Stowarzyszenia ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Wszelkie inne sprawy dotyczące działalności Zarządu reguluje Regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Radę Stowarzyszenia.
§ 24
 1. Rada Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Rada Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat. Wspólna kadencja Rady Stowarzyszenia oznacza, że mandat członka Rady Stowarzyszenia powołanego przed upływem danej kadencji Rady Stowarzyszenia wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Rady Stowarzyszenia nie mogą być równocześnie członkami Zarządu.
 4. Członkiem Rady Stowarzyszenia może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Stowarzyszenia wynagrodzenie i zwrot uzasadnionych kosztów. Walne Zebranie Członków może uchwalić w drodze uchwały zasady i wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Stowarzyszenia i zasady zwrotu członkom Rady Stowarzyszenia kosztów poniesionych w związku
  z pełnioną funkcją.
 6. Rada Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona: Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, Zastępcę Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia oraz Sekretarza Rady Stowarzyszenia. Pozostałe osoby pełnią funkcje Członka Rady Stowarzyszenia.
 7. Mandat członka Rady Stowarzyszenia automatycznie wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania (utraty) członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu,
  2. rezygnacji z członkostwa w Radzie Stowarzyszenia.
  Wygaśnięcie mandatu członka Rady Stowarzyszenia przed upływem kadencji stwierdza w formie uchwały Rada Stowarzyszenia. Pomimo wygaśnięcia mandatu członka Rady Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Rada Stowarzyszenia działa dalej w pomniejszonym składzie chyba, że liczba członków Rady Stowarzyszenia zmniejszy się poniżej trzech.
§ 25
 1. Zadaniem Rady Stowarzyszenia jest kontrola wszystkich form działalności Stowarzyszenia, a w szczególności działalności Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy ponadto:
  1. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu,
  2. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,
  3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 10 ust. 2 oraz w § 15 ust. 2,
  4. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd,
  5. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Zarządu oraz pozostałym Członkom Zarządu Stowarzyszenia,
  6. udzielanie Zarządowi zgody na zawiązywanie spółki, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,
  7. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonania badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

IV. Postanowienia końcowe

§ 26
 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zostać podjęta przez Walne Zebranie Członków większością 3/4 ważnych głosów oddanych. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przeprowadzona zostanie jego likwidacja.
 2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub wskazane przez Zarząd osoby.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia zostanie przekazany na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków
  o likwidacji Stowarzyszenia.
§ 27
W Stowarzyszeniu tworzy się następujące kapitały (fundusze) własne:
 1. kapitał (fundusz) podstawowy (statutowy),
 2. fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych.
 3. kapitał (fundusz) zapasowy
 4. kapitał (fundusz) pożytku publicznego
§ 28
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.


PZU Hestia Uniqa Generali TUZ You Can Drive MTU Goather AXA Warta HDI Link4 Allianz InterRisk Benefia OpenLife Compensa Proama Aviva Europ Assistance