Czynny żal – co to jest i jak złożyć?

Czynny żal to instytucja prawna, która pozwala podatnikom na uniknięcie kary za popełnione naruszenia prawa podatkowego. Jest to forma samodenuncjacji, gdzie podatnik przyznaje się do popełnienia błędu, wyraża skruchę i dobrowolnie koryguje swoje zachowanie. W zamian, organy podatkowe mogą odstąpić od nałożenia sankcji. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czym jest czynny żal, jakie ma zastosowanie oraz jak poprawnie go złożyć.

Czym jest czynny żal?

Czynny żal, zgodnie z polskim prawem podatkowym, jest dobrowolnym zawiadomieniem umożliwiającym uniknięcie sankcji za naruszenie obowiązków podatkowych. Podatnik, który popełnił błąd, np. nie złożył w terminie deklaracji podatkowej lub nie zapłacił podatku, może sam zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego, jednocześnie dokonując korekty błędu i uiszczając zaległy podatek wraz z odsetkami. Dzięki temu, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, może uniknąć kary pieniężnej.

Warunki skorzystania z czynnego żalu

Aby czynny żal był skuteczny, muszą zostać spełnione następujące warunki:

Dobrowolność: Zgłoszenie musi być dokonane dobrowolnie, zanim organ podatkowy rozpocznie kontrolę lub czynności sprawdzające.

Pełna informacja: Podatnik musi dokładnie opisać popełnione przewinienie oraz wskazać okoliczności jego popełnienia.

Naprawienie błędu: Należy niezwłocznie dokonać korekty deklaracji podatkowej oraz uiścić zaległy podatek wraz z odsetkami.

Jak złożyć czynny żal?

Złożenie czynnego żalu odbywa się poprzez sporządzenie i złożenie odpowiedniego pisma do urzędu skarbowego. Oto kroki, które należy podjąć:

Sporządzenie pisma: Należy przygotować pismo, w którym podatnik przyznaje się do popełnienia błędu, opisuje okoliczności jego popełnienia oraz wyraża skruchę. Pismo to musi zawierać:

  • Dane podatnika (imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL).
  • Adresata, którym jest naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego.
  • Opis popełnionego błędu (np. rodzaj niewypełnionego obowiązku, okres, którego dotyczy).
  • Okoliczności popełnienia błędu (np. przyczyny opóźnienia w złożeniu deklaracji).
  • Wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym.
  • Informację o tym, czy sprawca naprawił swój czyn, a jeżeli tego nie zrobiłeś – to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia.

Nie ma oficjalnego wzoru takiego zawiadomienia. Podajemy poniżej przykład pisma o czynny żal:

                                                                                  Miejscowość, data

Imię i nazwisko podatnika

Adres

NIP/PESEL

Naczelnik Urzędu Skarbowego w [nazwa miasta]

                                                                                   WNIOSEK O CZYNNY ŻAL

Na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego, niniejszym składam czynny żal w związku z popełnieniem wykroczenia/przestępstwa skarbowego polegającego na [opis przewinienia].

Opis okoliczności:

[Podaj szczegółowe okoliczności, które doprowadziły do popełnienia przewinienia]

Przyczyna:

[Wyjaśnij, dlaczego doszło do naruszenia obowiązku podatkowego]

Oświadczam, że niezwłocznie dokonałem/dokonałam korekty deklaracji podatkowej oraz uiściłem/uiszczę zaległy podatek wraz z należnymi odsetkami.

Wyrażam głęboką skruchę za popełnione przewinienie i zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

[Podpis podatnika]

Wyrażenie skruchy i wola naprawienia błędu

Pismo należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Można to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Jeśli pomylisz się i złożysz pismo do niewłaściwego urzędu, zostanie ono przesłanie do odpowiedniej placówki.

Wraz ze złożeniem czynnego żalu, należy niezwłocznie dokonać korekty deklaracji podatkowej oraz uiścić zaległy podatek wraz z odsetkami. Jeśli nie wiesz jak naprawić błąd należy zapytać w Urzędzie Skarbowym o podpowiedź.

Czy czynny żal jest skuteczny?

Naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego rozpatrzy twoje pismo o dobrowolnym przyznaniu się do winy i jeśli jego decyzja będzie pozytywna to odstąpi od nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych. W pewnych sytuacjach organ może wskazać ci nowe terminy, w których będziesz zobowiązany zrealizować obowiązki których nie dopełniłeś,

Naczelnik może też uznać czynny żal za nieskuteczny – jeżeli zaszły okoliczności wskazane w ustawie. W takim wypadku będzie prowadzone postępowanie w sprawie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Czynny żal jest skutecznym narzędziem dla podatników, którzy chcą uniknąć sankcji za naruszenia obowiązków podatkowych. Kluczem do skorzystania z tej instytucji jest dobrowolne zgłoszenie błędu przed rozpoczęciem kontroli przez urząd skarbowy, dokładne opisanie przewinienia i niezwłoczne naprawienie błędu. Dzięki temu można uniknąć poważnych konsekwencji finansowych i prawnych, a także poprawić swoje relacje z organami podatkowymi.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/73

Szukasz zabezpieczenia swoich finansów? Zgłoś się do Doradcy GSU po korzystną ofertę ubezpieczeń, które zapewnią Ci środki pieniężne w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Tagi