NNW dzieci i młodzieży szkolnej

Połowa lipca to czas, w którym zarówno rodzice jak i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym, nie myślą o grupowych ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wakacje w pełni, ale mimo to, warto zapoznać się z komunikatem KNF wydanym w sprawie NNW dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Komunikat kierowany jest zarówno do osób, które sprzedają NNW szkolne, ubezpieczycieli, jak i pośredników – agentów i brokerów.

13 lipca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swoich stronach (link do komunikatu KNF) komunikat w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej.

Wydany przez KNF dokument zwraca uwagę  na wiele nieprawidłowości wynikających z zachowania rynku. Publikacja wskazuje, a zarazem ostrzega przed mającymi miejsce takimi sytuacjami jak np. niezapewnienie ubezpieczonym (a także ich przedstawicielom ustawowym) wiedzy dotyczącej warunków ubezpieczenia. Pośród nieprawidłowości wskazywane jest oferowanie szkołom lub ich przedstawicielom wynagrodzeń za wybór oferty ubezpieczeniowej, a także występujące praktyki związane z wypłacaniem „funduszu prewencyjnego” celem gratyfikacji za wybór oferty ubezpieczeniowej.

KNF w swoim komunikacie wskazuje także powszechne wśród klientów rozczarowanie, wynikające z wysokości wypłacanych świadczeń, co może świadczyć o niedopasowaniu oferty ubezpieczeniowej do potrzeb klientów.

W związku ze wskazanymi uchybieniami organ nadzoru oczekuje, by zakłady ubezpieczeń nie stosowały technik sprzedażowych prowadzących do powstania mylnego wyobrażenia ubezpieczających i ubezpieczonych, co do warunków, wobec jakich udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu NNW.

Apeluje także o rzetelność w przedstawianiu zakresu ochrony, jaką ma zostać objęty ubezpieczony.

W opublikowanym komunikacie KNF zwraca uwagę zarówno ubezpieczycielom, jak i pośrednikom o stosowaniu takich metod sprzedaży, by każdy ubezpieczony (jak i przedstawiciel ustawowy) miał możliwość zapoznania się z warunkami ubezpieczenia.

Dodatkowo KNF rekomenduje te metody sprzedaży, które prowadzą do świadomego podjęcia decyzji o ubezpieczeniu przez każdego ubezpieczonego (jak i przedstawiciela ustawowego) i świadomym jego zakupie. Za nielegalne uważane są praktyki, w których szkołom lub ich przedstawicielom oferowane są wynagrodzenia.

Nielegalne jest także wykorzystanie funduszu prewencyjnego w jakikolwiek inny sposób, niż w celu zapobiegania powstawaniu lub zmniejszaniu zagrożenia będącego przedmiotem ochrony.

Pomimo panującego wakacyjnego klimatu zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem. NNW szkolne to powinien być świadomy wybór każdego rodzica (lub opiekuna prawnego).


Tagi