Odpowiedzialność majątkowa pracownika

Wylejesz kawę na klawiaturę komputera, niewłaściwie zabezpieczysz towar, który tym samym ulegnie zniszczeniu lub ofiarą kradzieży padnie służbowa komórka pozostawiona przez Ciebie w niezamkniętym samochodzie – takie przypadki mogą zdarzyć się każdemu z nas. Myślisz, że pracodawca zakupi nowy sprzęt lub pokryje stratę? Nic bardziej mylnego, bo to zapewne Ty zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności!

Pracodawca powierza nam sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków zawodowych, a my tym samym jesteśmy zobowiązani do dbania nie tylko o dobro firmy, ale i ochronę jej mienia. Niestosowanie się do zasad użytkowania urządzeń lub reguł obowiązujących w firmie może skończyć się uszkodzeniem sprzętu lub nawet całkowitym jego zniszczeniem. W takich sytuacjach pracodawca ma prawo dochodzić od pracownika odpowiedzialności materialnej.

Zgodnie z przepisami artykułów Kodeksu karnego, pracownik odpowiada za szkody wyrządzone pracodawcy w skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków. Dotyczy to w szczególności takich przypadków, którym można przypisać winę:

  • umyślną – pracownik chciał wyrządzić szkodę i liczył się z tym, że ona wystąpi;
  • nieumyślną – pracownik przewidywał lub mógł przewidywać, że jego postępowanie skutkuje wyrządzeniem szkody.

Większość oferowanych ubezpieczeń dla firm posiada ochronę sprzętu elektronicznego na zasadzie all risks, czyli od wszystkiego oprócz urządzeń wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Zazwyczaj nawet podstawowy zakres ubezpieczenia zawiera szkody spowodowane nieostrożnością pracownika, jego błędami czy rażącym niedbalstwem.

Nie wszyscy pracodawcy decydują się jednak na zakupienie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a często pomimo jego posiadania nie chcą odpowiadać za szkody, które wyrządził ich pracownik, ponieważ może to spowodować wzrost składki ubezpieczeniowej w przyszłości. Tym samym pracodawca wysunie roszczenie wobec pracownika o pokrycie szkody, nierzadko przekraczającej jego możliwości finansowe. Przed takim zdarzeniem można się zabezpieczyć, a rozwiązaniem jest stworzone specjalnie z myślą o pracownikach ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej.