Odszkodowanie powypadkowe

Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy lub zachorowały na chorobę zawodową mogą skorzystać z wielu świadczeń. Przysługują im również jednorazowe odszkodowania powypadkowe z ZUS. Kto może otrzymać to świadczenie i na jakich zasadach jest przyznawane – dowiecie się z artykułu.

Będąc pracownikiem odprowadzamy ze swojej pensji składki na ubezpieczenie społeczne w tym na ubezpieczenie wypadkowe. To właśnie gwarantuje nam możliwość wypłaty przez ZUS jednorazowego odszkodowania w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, powodującego długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu.

Poszkodowany i jego rodzina może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS w sytuacji nieszczęśliwych wypadków, czyli zdarzeń, które miały miejsce bez woli człowieka, a ich bezpośrednią konsekwencją jest stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Również choroba zawodowa, która została spowodowana przez pewne czynniki związane z wykonywaną pracą, jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Należy pamiętać, że uraz, który zostanie wyleczony całkowicie przed upływem 6 miesięcy nie kwalifikuje się do wypłaty świadczenia z ZUS.

Wszystkie kwestie związane z odszkodowaniem powypadkowym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych znajdziecie w Ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym.

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe z ZUS?

Jeśli przydarzył Ci się wypadek przy pracy lub choroba zawodowa pamiętaj o skompletowaniu pełnej dokumentacji. Składając wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dołącz:

  • protokół powypadkowy;
  • prawomocny wyrok sądu pracy;
  • kartę wypadku;
  • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony;
  • odpis aktu zgonu – w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.

ZUS wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie prawa do odszkodowania w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie. Poszkodowanemu przysługuje prawo do odwołania od decyzji w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli prawo do jednorazowego odszkodowania zostało ustalone, to ZUS wypłaca przyznaną kwotę do 30 dni od wydania decyzji.

Nie za każdy wypadek w pracy należy się odszkodowanie ZUS. ZUS może odmówić wypłaty odszkodowania, w przypadku, gdy wnioskodawca umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania naruszył przepisy o ochronie życia i zdrowia. Ponadto, gdy pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, będąc pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, ZUS nie przyzna mu odszkodowania. Jednak członkowie rodziny ubezpieczonego zachowują prawo do świadczeń pomimo tych okoliczności.

Jaka jest wysokość odszkodowania powypadkowego?

Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji.

Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent,.

Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia:

  • jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  • jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w stosunku do rencisty została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Odszkodowanie powypadkowe dla rodziny poszkodowanego

Członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania, w myśl art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, są: małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

W przypadku pobytu w szpitalu osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługuje zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi pracowników, którzy ukończyli 50 lat, a którym za pobyt w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym przysługuje zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru). Wspomniana podstawa, będąca wyznacznikiem kwoty zasiłku, to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność pobytu w szpitalu. Zasiłek chorobowy rekompensuje niemożność uzyskania wynagrodzenia za pracę, spowodowaną czasową niezdolnością do niej.

Kwoty wypłat z ZUS często są nieduże i nie zaspokajają potrzeb osoby poszkodowanej, dlatego wielu Polaków decyduje się na zawarcie umów dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, które przewiduje wypłatę konkretnych sum w poszczególnych okolicznościach, również w przypadkach choroby wymagającej hospitalizacji.

Oprócz odszkodowania powypadkowego i zasiłku chorobowego z ZUS możesz liczyć na wypłatę świadczeń, jeśli posiadasz polisę NNW, ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie chorobowe. Sprawdź w OWU swojej polisy, co zapewnia Ci ubezpieczyciel, gdy zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek. Zapytaj doradcy GSU o ofertę ubezpieczenia grupowego dla Ciebie.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Źródło

https://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-z-tytulu-wypadkow-oraz-chorob-zawodowych/jednorazowe-odszkodowanie

https://zielonalinia.gov.pl/-/miales-wypadek-przy-pracy-sprawdz-czy-otrzymasz-odszkodowanie-