Odszkodowanie z OC sprawcy

Codziennie dochodzi do wypadków komunikacyjnych i nie sposób im zapobiec. Należy pamiętać, że poszkodowanym przysługuje w takich sytuacjach odszkodowanie powypadkowe. Jak się ubiegać o odszkodowanie i jaka może być jego wysokość – podpowiadamy w artykule.

Gdy doszło do wypadku komunikacyjnego możemy jako osoba poszkodowana ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy. Taką rekompensatę może otrzymać każdy poszkodowany, o ile nie jest sprawcą zdarzenia. Warto podkreślić, że przysługuje ono nie tylko poszkodowanemu kierowcy, ale również pasażerom, pieszym czy rowerzystom. Odszkodowanie należy się również pasażerom, którzy w czasie wypadku podróżowali pojazdem sprawcy.

Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania zdarzenia lub w toku badania sprawy na jaw wychodzą okoliczności, które obciążają poszkodowanego to towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć świadczenie lub całkowicie odmówić wypłaty.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu z OC sprawcy?

Podstawę prawną dotyczącą odszkodowania powypadkowego stanowi art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody osobowej powinno objąć wszystkie wynikłe z niej wydatki. Poszkodowany ma prawo żądać wypłacenia z góry odpowiedniej sumy, która pokryje koszty leczenia lub umożliwi mu przygotowanie do wykonywania innego zawodu.

Zależnie od stanu faktycznego, katalog świadczeń obejmuje swoim zakresem m.in.:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę – art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.,
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – art. 444 § 1 k.c.,
 • rentę uzupełniającą (czyli zrównoważenie dochodu osiąganego przed wypadkiem i po wypadku) – art. 444 § 2 k.c.,
 • jednorazowe świadczenie (kapitalizacja renty) umożliwiające zmianę zawodu lub rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. gdy poszkodowany stał się inwalidą (uwaga: traci się wtedy prawo do renty uzupełniającej) – art. 447 k.c.,
 • rentę przeznaczoną na poprawę stanu zdrowia po wypadku – art. 444 § 2 k.c.,
 • zwrot utraconych zarobków (przy krótszych okresach niesprawności po wypadku) art. 361 k.c.

Lista świadczeń, o które może wystąpić poszkodowany, jest jednak znacznie dłuższa.

Od kogo otrzymuje się odszkodowanie?

Po odszkodowanie powypadkowe należy zgłosić się bezpośrednio do sprawcy szkody, jak również do ubezpieczyciela sprawcy (tzw. odszkodowanie z OC sprawcy kolizji). Można również uzyskać świadczenia od ubezpieczyciela, u którego wykupiliśmy NNW lub polisę na życie.

Jeśli sprawca jest nieznany, lub nie miał wykupionego ubezpieczenia OC poszkodowani mogą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego https://gsu.pl/czym-jest-ubezpieczeniowy-fundusz-gwarancyjny/

Jak uzyskać odszkodowanie?

Poszkodowany powinien przedstawić ubezpieczycielowi lub w sądzie wszystkie dokumenty i dowody poświadczające szkodę. Ważne, by sprawca napisał oświadczenie i podał dane swojej polisy OC. Aby ubezpieczyciel mógł wypłacić odszkodowanie z OC sprawcy, poszkodowany musi do wniosku dostarczyć niezbędne załączniki. W przypadku uszczerbku na zdrowiu kluczowa jest dokumentacja medyczna. Ubezpieczyciel dokonuje weryfikacji dokumentów i na tej podstawie przyznaje odszkodowanie. Jeśli wysokość świadczenia nie jest satysfakcjonująca, można się odwołać od tej decyzji.

Jakiej wysokości może być odszkodowanie powypadkowe?

Ubezpieczyciel każde zgłoszenie rozpatruje indywidualnie. Wysokość odszkodowania komunikacyjnego zależeć będzie od rzeczywistej szkody poniesionej przez poszkodowanego. Na wysokość odszkodowania będą wpływać takie elementy składowe jak:

 • koszt naprawy pojazdu;
 • utracona wartość pojazdu ustalona jako różnica między wartością pojazdu przed wypadkiem oraz po wypadku;
 • koszt najmu samochodu zastępczego;
 • koszt konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych;
 • koszt zakupu leków;
 • koszt zmiany zawodu, np. szkoleń.

Dlatego zaraz po zdarzeniu należy dokładnie ocenić sytuację i udokumentować ją, a następie zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy, który nas pokieruje.

Chcesz sprawdzić swoje ubezpieczenie OC lub kupić najkorzystniejszą polisę, zgłoś się do doradcy GSU.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego