Podatki w zależności od formy zatrudnienia

Niezależnie na jakiej umowie jesteśmy zatrudnieni, jedno jest niezmienne, od każdej umowy zarówno my jak i pracodawca opłacamy podatki. Jak obliczyć, ile zarobisz „na rękę” i jak rozliczać różne formy zatrudnienia, podpowiadamy w artykule.

Formy zatrudnienia w Polsce

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy wyróżniamy 3 podstawowe typy umów o pracę:

  • na okres próbny,
  • na czas określony,
  • na czas nieokreślony.

Wspomniane umowy można podzielić na terminowe (umowa na okres próbny, określony i na zastępstwo), a także bezterminowe (umowa na czas nieokreślony).

Równie często stosowane formy zatrudnienia to umowy cywilnoprawne. Regulowane one są również przez Kodeks cywilny:

  • umowa o dzieło (art. 627-646 kc),
  • umowa zlecenie (art. 734-751 kc),
  • umowa agencyjna (art. 758-764 kc),
  • kontrakt menedżerski (stosuje się przepisy art. 734-751 kc).

Od każdej wymienionej powyżej umowy należy odprowadzić odpowiedni podatek. Dlatego zarówno pracodawca, jak i pracownik musi zapoznać się z tabelą wysokości składek.

Podatki na umowie o dzieło

Podatek należy również uiszczać, gdy w grę wchodzi podpisanie umowy o dzieło. Umowa o dzieło nazywana jest inaczej umową rezultatu. Oznacza to, że przedmiotem umowy jest wykonanie konkretnego, określonego dzieła przez wykonawcę, za wynagrodzeniem wypłaconym przez zamawiającego. Wynagrodzenie minimalne nie jest określone przez przepisy.

Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, co znaczy, że wykonawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym. Zarówno umowę zlecenie, jak i z umowę o dzieło należy udokumentować rachunkami, na podstawie których wypłacone jest wynagrodzenie. W obu przypadkach podlega ono opodatkowaniu. Przy umowach cywilnoprawnych można stosować koszty uzyskania przychodu, które w podstawowej stawce wynoszą 20% lub 50% w przypadku, kiedy zleceniobiorca/wykonawca korzystają z praw autorskich.

Podatki na umowie zlecenie

Aktualnie wszystkie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu oskładkowaniu (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i dobrowolne chorobowe) do momentu przekroczenia miesięcznego przychodu z wszystkich tytułów do ubezpieczenia – 2800 zł brutto (pod warunkiem, że zleceniodawca nie jest zwolniony z opłacania tych składek).

Ponadto obecnie obowiązują przepisy wskazujące, że wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż określona minimalna stawka godzinowa. W Polsce ustalana jest minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie i w 2022 roku wynosiła 19,70 zł.

Podatki na umowie o pracę

Umowa o pracę daje największą ochronę i profity, jednak wiąże się również z odprowadzeniem większej ilości podatków. Na kwotę wynagrodzenia brutto pracownika na takiej umowie składają się: 

1.składki społeczne finansowane przez pracownika – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę objęta jest obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, z czego składki, jakie są potrącane z wynagrodzenia, wynoszą odpowiednio:

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki pokrywane przez pracownika
Emerytalne9,76%
Rentowe1,50%
Chorobowe2,45%
Zdrowotne9,00%

2.zaliczka na podatek dochodowy – obliczana według skali podatkowej, dla której stawka wynosi 12% lub 32%. Niektórzy pracownicy mogą również korzystać ze zwolnienia z podatku, wówczas ich wynagrodzenie do wypłaty jest wyższe o kwotę, jakiej pracodawca nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego;

3.ewentualne wpłaty na PPK finansowane przez pracownika (jeśli pracownik zdecyduje się na przystąpienie do tego programu). Kształtują się one następująco: 2% podstawowa wpłata oraz 2% dodatkowa wpłata.

Wynagrodzenie netto, czyli wynagrodzenie wypłacane pracownikowi „na rękę” to kwota przysługująca po dokonaniu wszelkich potrąceń wskazanych w punktach 1–3. Aby łatwiej i dokładniej obliczyć swoją pensję można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń dostępnego w Internecie.

Pracodawca musi również pamiętać, by oferowana pracownikowi kwota wynagrodzenia na umowie o pracę nie była niższa niż ustalona w Polsce minimalna pensja. W 2022 roku „najniższa krajowa” wynosiła 3010 zł, natomiast w 2023 roku będzie to: od stycznia do czerwca 3490 zł a od lipca do grudnia 3600 zł.

Jeśli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie minimalne jest ustalane proporcjonalnie do wysokości etatu.

Oprócz składek potrącanych z wynagrodzenia pracownika na całkowity koszt zatrudnienia składają się również składki finansowane przez pracodawcę. Wszystkie obowiązkowe składki, jakie musi opłacać zakład pracy, prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki pokrywane przez pracodawcę
Emerytalne9,76%
Rentowe6,50%
Wypadkowe*1,67%**
Fundusz Pracy2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0,1%

*Stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

**Standardowa stopa procentowa składki na ub. wypadkowe obowiązująca od 1 kwietnia 2018 roku.

Z powyższej tabeli wynika, że pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ponad 20% pensji.

Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje finanse skorzystaj z wielu korzystnych ofert grupowych ubezpieczeń na życie i zdrowie od GSU.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ile-wynosi-calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-formy-zatrudnienia-podobienstwa-i-roznice