Pojęcia, które warto znać, czytając swoją polisę.

Z badań wynika, że przy zawieraniu ubezpieczenia, Polacy wciąż nie poświęcają należytej uwagi podpisywanym dokumentom.

Dlatego każdy świadomy konsument powinien zapoznać się nie tylko z umową, ale kluczowymi pojęciami z polisy. Oto one:

Ubezpieczony
To osoba lub/i majątek podlegająca ochronie ubezpieczeniowej, wynikającej z umowy zawartej pomiędzy ubezpieczającym, a zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczony ma prawo do otrzymania świadczenia za szkodę na swoim majątku bądź osobie, przy czym ubezpieczony nie musi być ubezpieczającym.

Ubezpieczający
To osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia i zobowiązuje się do opłacenia składki. Nie zawsze jest to ta sama osoba, co Ubezpieczony. Ubezpieczający może zawrzeć ubezpieczenie, które ochroną obejmie kogoś innego (np. mąż jest ubezpieczającym i wykupuje polisę dla żony – ubezpieczonego). Na polisie podpis składa ubezpieczający, ale ochroną objęty jest ubezpieczony.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
To przepisy prawne stosowane w ubezpieczeniach, określające zobowiązania obu stron umowy ubezpieczeniowej, czyli ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Dokument OWU powinien być zgodny z ustawą ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego. W OWU zawarte są  informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Suma ubezpieczenia
Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, które może wypłacić ubezpieczyciel. Towarzystwo nie pokrywa szkód, których wartość przekracza sumę ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna
Określona w umowie ubezpieczenia kwota, będąca górną granicą odpowiedzielności towarzystwa, z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Składka ubezpieczeniowa
Określona kwota pieniędzy, jaką klient płaci ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki i sposób jej płatności określone są w umowie ubezpieczenia. Ma na nią wpływ wiele czynników m.in.:
 • rodzaj ubezpieczenia,
 • wartość sumy ubezpieczenia,
 • długość trwania polisy,
 • wiek,
 • stan zdrowia,
 • stan cywilny.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych kluczowe znaczenie dla wyliczenia wysokości składki mają:

 • wiek,
 • miejsce zamieszkania,
 • rodzaj i parametry pojazdu.
Wyłączenia odpowiedzialności
Określona w umowie ubezpieczenia lista sytuacji, w przypadku których towarzystwo ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Spis wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w dokumencie OWU. Standardowo do wyłączeń odpowiedzialności w umowach OC posiadaczy pojazdów mechaniczych zalicza się m.in:
 • szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
 • szkody spowodowane wskutek użytkowania samochodu, w posiadanie którego kierowca wszedł w wyniku przestępstwa,
 • szkody spowodowane przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym,
 • szkody spowodowane w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • szkody, po których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Uposażony
Choć osoba ubezpieczona kupuje polisę z myślą o sobie, to w określonych przypadkach wskazuje osobę, której zostanie wypłacone odszkodowanie w razie jej śmierci ubezpieczonego. Dotyczy to w szczególności polisy na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku braku stosownego oświadczenia osobami uprawnionymi są spadkobiercy zgodnie z prawem spadkowym.

Na te pojęcia ubezpieczeniowe uważaj!

 • Nadubezpieczenie – ma miejsce wtedy, kiedy ubezpieczasz pojazd mechaniczny na sumę ubezpieczenia przewyższającą wartość rzeczywistą tego pojazdu. Składka obliczana jest z kwoty ubezpieczenia, jednak odszkodowanie zostanie Ci wypłacone zgodnie z poniesioną szkodą, a nie wyższe,
 • Niedoubezpieczenie – zdarza się, gdy ubezpieczasz pojazd mechaniczny na sumę ubezpieczenia niższą od wartości rzeczywistej tego pojazdu. W takim przypadku wartość odszkodowania wylicza się na podstawie sumy ubezpieczenia, nie zaś szkody, więc będzie niższe i może nie pokryć kosztów naprawy.