Słownik ubezpieczeniowy – B jak…

Po przerwie, wracamy do cyklu słownika ubezpieczeniowego. Dziś w roli głównej litera „B” i następujące terminy ubezpieczeniowe: beneficjent, bezpośrednia likwidacja szkód, bonus, broker ubezpieczeniowy oraz business interruption.

Beneficjent – osoba trzecia  uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, nazywana także uposażonym. Beneficjentem może być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolność prawną. Uposażony jest podmiotem stosunku ubezpieczenia, ale nie jest stroną umowy,  a jego życie nie jest przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony ma prawo wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie jego śmierci. Beneficjentem może zostać zarówno członek rodziny ubezpieczonego, jak i osoba z nim nie spokrewniona.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS) sposób likwidacji szkody, polegający na powierzeniu likwidacji szkody komunikacyjnej towarzystwu, w którym jest się ubezpieczonym, bez względu na to kto spowodował szkodę. Ubezpieczony kontaktuje się więc w sprawie otrzymania odszkodowania ze znaną już sobie firmą ubezpieczeniową, a nie z firmą ubezpieczeniową sprawcy wypadku.

Bonus – ulga w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

Broker ubezpieczeniowy – (ang. insurance broker) niezależny pośrednik podejmujący się zawodowo i za wynagrodzeniem zawarcia lub pośredniczenia w zawarciu umowy ubezpieczenia, działający na rachunek, w interesie i w imieniu ubezpieczającego.

Business interruption – ubezpieczenie od skutków przerw w podstawowej działalności przedsiębiorstwa, z powodu zaistniałych zdarzeń losowych. Z tytułu ubezpieczenia business interruption ubezpieczyciel pokrywa m.in. utratę przewidzianego zysku, płace pracowników, wynajem lokali itp.