Słownik ubezpieczeniowy – I jak…

W dzisiejszym słowniku ubezpieczeniowym litera I oraz wyjaśnienie takich zwrotów, jak: implozja, indeksacja składki, inkaso, IBNR , instytutowe klauzule ładunkowe oraz Izba Ubezpieczeń.

 

Implozja
Działanie ciśnienia zewnętrznego powodujące uszkodzenie urządzeń, bądź aparatów próżniowych np. lamp kineskopowych w aparatach tv. Ryzyko objęte ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Indeksacja składki
Podwyższenie składki ubezpieczenia o wskaźnik inflacji. Ubezpieczony dzięki indeksacji może zachować wartość świadczeń w razie zdarzenia objętego zakresem ochrony. Do indeksacji dochodzi w każdą rocznicę polisy na życie. Ubezpieczony ma prawo zaakceptować proponowaną przez towarzystwo indeksację składki i sumy ubezpieczenia lub z niej zrezygnować.

 

Inkaso
Jest formą rozliczeń bezgotówkowych. Polega na złożeniu przez podawcę polecenia w banku, by ten zainkasował określoną kwotę pieniędzy w zamian za wydanie dokumentów potwierdzających prawo własności do towaru lub w zamian za zabezpieczenie zapłaty należności. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe, takie jak: dokumenty ubezpieczeniowe, świadectwo pochodzenia, faktury, dokumenty transportowe bądź finansowe (weksle).

 

IBNR (ang. incurred but not reported)
Rezerwy z tytułu szkód zaistniałych, ale nie zgłoszonych do ubezpieczyciela.

 

Instytutowe klauzule ładunkowe (ang. ICC – institute cargo clauses)
Warunki ubezpieczenia cargo – ładunków w transporcie, opracowane przez Instytut Londyńskich Ubezpieczycieli.

 

Izba Ubezpieczeń
Organizacja skupiająca ubezpieczycieli. W Polsce istnieje od 1990 roku. Do podstawowych zadań Polskiej Izby Ubezpieczeń należy wspieranie ustawodawcy w zakresie kształtowania prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi także działania mające na celu zwiększenie świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa oraz prowadzenie wielostronnego dialogu na rzecz rozwoju sektora ubezpieczeń w Polsce. Przynależność towarzystw ubezpieczeniowych do Izby jest obowiązkowa.