Słownik ubezpieczeniowy – K jak….

W dzisiejszej odsłonie słownika ubezpieczeniowego przedstawiamy najczęściej używane w branży ubezpieczeniowej zwroty. Przyjrzymy się zagadnieniom rozpoczynającym się na literę „K”, czyli:

 

Karencja
Określony w umowie ubezpieczenia okres, w którym nie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa lub jest ona udzielana w niepełnym zakresie. Karencja dotyczy ryzyk, jakie mogą zostać przewidziane lub podejrzewa się, że doszło lub dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego. Przykładowo karencję stosuje się np. przy ubezpieczeniach zdrowotnych, jeżeli ubezpieczona zajdzie w ciążę oraz ubezpieczeniach domu, gdy istnieje ryzyko powodzi i nadejścia fali powodziowej.

Karencja dodana
Okres przedłużonej ochrony następujący po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.

Keptyw
Tzw. forma samoubezpieczenia – podmiot gospodarczy tworzony w celu ubezpieczania własnych ryzyk. W praktyce keptywy tworzone są przez duże przedsiębiorstwa, które nie są zainteresowane ochroną udzielaną przez „tradycyjnych” ubezpieczycieli.

Klauzula
Zastrzeżenie stosowane w polisie, które może zmieniać zakres ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczyciele używają klauzul ograniczających, rozszerzających i zmieniających zakres ochrony. W przypadku niedotrzymania określonych warunków, może nastąpić rozwiązanie umowy przez ubezpieczyciela lub zmianę przez niego warunków.

Koasekuracja
Ubezpieczenie jednego ryzyka w wielu zakładach ubezpieczeń na podstawie jednej umowy ubezpieczenia. Na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez ubezpieczającego, koasekuratorzy (czyli towarzystwa ubezpieczeniowe) ponoszą wspólne ryzyko. Występuje w dwóch odmianach :
koasekuracja zewnętrzna – ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia dotycząca części ryzyka z każdym zakładem ubezpieczeń z osobna, każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada za swoją część przed ubezpieczonym.
koasekuracja wewnętrzna – ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń tzw. koasekuratorem wiodącym/prowadzącym, który reprezentuję pozostałych koasekuratorów. Forma wygodniejsza zarówno dla ubezpieczającego jak i ubezpieczycieli, ubezpieczający we wszelkich sprawach związanych z umową ubezpieczenia kontaktuję się tylko z jednym zakładem ubezpieczeń

Kompensacja szkody
W ubezpieczeniach nieruchomości odszkodowanie, czyli finansowe wyrównanie strat materialnych, spowodowanych przez zdarzenie losowe, np. pożar czy upadek drzewa. Wartość ta z uwagi na charakter polisy, nie może przekroczyć wartości rynkowej rekompensowanego mienia.
Konsumpcja sumy ubezpieczenia
Redukcja sumy ubezpieczenia, czyli zmniejszenie jej wartości po wystąpieniu szkody i wypłacie odszkodowania. Suma ubezpieczenia zostaje zredukowana o kwotę wypłaconego ubezpieczonemu świadczenia.

Komisarz Awaryjny
Osoba fizyczna lub instytucja reprezentująca ubezpieczyciela na terytorium obcego państwa w przypadku zaistnienia szkody, która objęta była ochroną ubezpieczeniową.

KNF
Komisja Nadzoru Finansowego, organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem kapitałowym, rynkiem ubezpieczeń i emerytur oraz sektorem bankowym.

Kulancja
Inaczej świadczenie ex gratia. Jest to spełnienie przez ubezpieczyciela świadczenia, pomimo tego, że nie ma on pewności, co do odpowiedzialności za daną szkodę. Wypłata zazwyczaj jest dokonywana ze względu na dobro klienta lub w celu uniknięcia przez ubezpieczyciela pokrycia kosztów procesu sądowego lub gdy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jednak decyduje się na wypłatę z innych powodów, np. społecznych.