Słownik ubezpieczeniowy – M jak…

W dzisiejszym słowniku ubezpieczeniowym GSU przedstawiamy takie pojęcia, jak: ubezpieczenie majątkowe, margines wypłacalności, metoda serwisowa oraz kosztowa, miesiąc polisowy, multiagent oraz mury. Rozszyfrujemy również skrót MSNU.

 

Majątkowe ubezpieczenie
Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie mienia. Ten rodzaj ubezpieczenia pozwala nam zabezpieczyć się na wypadek zniszczenia bądź utraty naszego mienia. Ubezpieczyć możemy na przykład budynki, budowle, maszyny, urządzenia czy wyposażenie. Istnieje też wiele innych rodzajów ubezpieczeń, na przykład: pasiek, drobiu czy też ubezpieczenie kosztów leczenia psa czy kota. Jednym z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczenia mienia jest ubezpieczenie lokalu mieszkalnego.

Margines wypłacalności
Określona przepisami prawa wielkość środków własnych ubezpieczyciela, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego.

Metoda serwisowa
Sposób rozliczenia szkody polegający na naprawie auta na koszt ubezpieczyciela. Poszkodowany oddaje auto do warsztatu (najczęściej należącego do autoryzowanej sieci towarzystwa) i odbiera samochód po naprawie. Rozliczenie następuje pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem.

Metoda kosztorysowa
Sposób rozliczenia szkody. Kosztorys naprawy pojazdu sporządza się na podstawie oględzin uszkodzonego auta przez rzeczoznawcę oraz wyceny wartości szkód. Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio poszkodowanemu, po zaakceptowaniu przez niego kosztorysu. Najczęściej wypłata z polisy OC sprawcy odbywa się z uwzględnieniem podatku VAT (chyba, że poszkodowany jest płatnikiem VAT), a z Autocasco bez podatku.

MSNU – Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń
Utworzone w 1994 roku. Reprezentuje organy nadzorcze z ponad 100 państw. Organizacja powstała w celu rozwijania współpracy pomiędzy instytucjami nadzorującymi sektor ubezpieczeniowy, a także instytucjami innych sektorów finansowych. Opracowuje zasady i standardy w dziedzinie ubezpieczeń oraz organizuje szkolenia dla specjalistów z nowopowstałych rynków. Celem tych działań jest stworzenie stabilnego, rzetelnego i efektywnego rynku ubezpieczeń, chroniącego interesy posiadaczy polis ubezpieczeniowych.

Miesiąc polisowy
Termin pozwalający ustalić moment rozpoczęcia ubezpieczenia, a tym samym okresu odpowiedzialności TU. Od wskazanego w umowie okresu zaczyna się pierwszy miesiąc polisowy, a kolejne z nich rozpoczynają się tego samego dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego.

Multiagent
Agent ubezpieczeniowy związany umową z więcej niż jednym towarzystwem ubezpieczeniowym. W Polsce multiagentem może być zarówno pojedyncza osoba fizyczna, jak i ogólnopolska sieć, prowadząca działalność w formie spółki kapitałowej. Multiagent samodzielnie odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez swoje działania i musi być ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Mury
Część ubezpieczonego mienia (dom, mieszkanie, budynek w budowie) zawarta w podstawowym zakresie ochrony. Ochrona dotyczy zdarzeń losowych wymienionych w dokumencie OWU, np. ognia, zalania czy uderzenia pojazdu mechanicznego.