Słownik ubezpieczeniowy – N jak…

W kolejnej odsłonie słownika ubezpieczeniowego przybliżymy znaczenie takich pojęć, jak: nadubezpieczenie oraz niedoubezpieczenie, nadzór ubezpieczeniowy, nagłe zachowanie oraz NW i NNW.

 

Nadubezpieczenie
Sytuacja, w której suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Zawyżona suma ubezpieczenia nie przekłada się na wysokość ewentualnego odszkodowania. W przypadku powstania szkody, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości odpowiadającej autentycznej wartości mienia.

Niedoubezpieczenie
Sytuacja odwrotna do nadubezpieczenia – tu suma ubezpieczenia jest niższa niż faktyczna wartość ubezpieczonego mienia. W przypadku powstania szkody, wypłata odszkodowania uzależniona jest od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia lub odpowiada wartości szkody, w ramach sumy ubezpieczenia.

Nadzór ubezpieczeniowy
Potoczna nazwa dla instytucji zajmującej się nadzorem rynku ubezpieczeniowego, czyli firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz pośredników ubezpieczeniowych. Chroni interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych oraz uprawnionych z umów ubezpieczenia.
W Polsce funkcję nadzoru ubezpieczeniowego pełni Komisja Nadzoru Finansowego.

Nagłe zachorowanie
Schorzenie, powstałe w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, które powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu narządów ciała ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, powstałe w wyniku patologii, co do której lekarz może postawić diagnozę. Za nagłe zachorowanie nie uważa się zaostrzenia choroby przewlekłej, która występowała przed objęciem ochroną ubezpieczeniową (choroba uprzednio występująca), z powodu której ubezpieczony był leczony, diagnozowany lub stosował środki medyczne lub paramedyczne.

Nieszczęśliwy wypadek (NW)
Nagłe, niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczona osoba doznała trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła. Odszkodowanie należne jest poszkodowanemu lub uposażonemu (w przypadku śmierci ubezpieczonego),jeśli posiadał on polisę NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzaj dodatkowego ubezpieczenia osobowego. Ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu lub uposażonemu (uprawnionej osobie) w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł. 100% świadczenia wypłacane jest tylko w przypadku śmierci poszkodowanego lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. Za uszkodzenie ciała wypłacane są niższe sumy, zależne od stopnia i rodzaju uszczerbku na zdrowiu.

NNW może występować jako samodzielna polisa lub dodatek do innego ubezpieczenia np. turystycznego lub komunikacyjnego.