Słownik ubezpieczeniowy – O jak…

W dzisiejszej odsłonie słownika ubezpieczeniowego przedstawiamy najczęściej używane w branży ubezpieczeniowej zwroty rozpoczynające się na literę „O”, czyli:

Obowiązkowe ubezpieczenia

Ubezpieczenia, których obowiązek posiadania regulowany jest ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Brak ubezpieczenia obowiązkowego skutkuje finansowymi konsekwencjami.  Do ubezpieczeń obowiązkowych należą:

 • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ubezpieczenie OC rolników
 • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Zapisy ustawy określają wyłączenia odpowiedzialności, sposób wypowiedzenia umowy, zwrot składki za niewykorzystany okres czy wysokość sum gwarancyjnych.

 

OC (Odpowiedzialność Cywilna)

Ubezpieczenie zapewniające wypłatę odszkodowania osobie trzeciej, pokrzywdzonej w zdarzeniu spowodowanym przez ubezpieczonego. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń OC:

 • OC komunikacyjne
 • OC w życiu prywatnym
 • OC zawodowe
 • OC działalności gospodarczej

W przypadku spowodowania szkody przez ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie poszkodowanemu.

 

Odszkodowanie

Kwota, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego, w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Odszkodowanie wypłacane jest zawsze w granicach sumy ubezpieczenia, zgodnie z przyjętą przez Ubezpieczonego metoda wyceny danej grupy majątku. Odszkodowanie może być ustalone wg wartości:

 • rzeczywistej (tj z uwzględnieniem stopnia zużycia majątku)
 • odtworzeniowej (tj. na podstawie kosztów naprawienia szkody)
 • rynkowej (tj. według aktualnych cen zakupu).

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Przepisy prawne stosowane w ubezpieczeniach, określające zobowiązania obu stron umowy ubezpieczeniowej, czyli ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Dokument OWU powinien być zgodny z ustawą ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego. W OWU zawarte są  informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

 

Okres odpowiedzialności

Określony umową ubezpieczenia okres, podczas którego w przypadku zaistnienia uwzględnionego w umowie zdarzenia, towarzystwo musi spełnić określone świadczenia na rzecz ubezpieczonego. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, okres odpowiedzialności ubezpieczyciela rozpoczyna się dzień po zawarciu umowy lub po opłaceniu składki, ewentualnie jej pierwszej raty.

 

Osoba uposażona

W ubezpieczeniu na życie jest to osoba, której należna jest kwota świadczenia za zdarzenie zawarte w polisie. Może to być np. śmierć głównego ubezpieczonego – wtedy środki z polisy trafiają do rodziny, znajomych lub innej osoby fizycznej, której dane zostały wcześniej zawarte w treści umowy polisowej.

 

OWCA

Osoba Wykonująca Czynności Agencyjne. Osoba fizyczna, nie będąca agentem ubezpieczeniowym, która może zawierać i podpisywać umowy ubezpieczenia, jeżeli współpracuje z agentem ubezpieczeniowym. Zakres obowiązków to m.in. pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, administrowanie umowami ubezpieczenia, organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych.

Aby uzyskać status OWCA należy:

 • przejść szkolenie agencyjne w towarzystwie ubezpieczeniowym
 • zdać egzamin przeprowadzony przez towarzystwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych
 • otrzymać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności agencyjnej
 • podpisać umowę agencyjną