Słownik ubezpieczeniowy – R jak…

W dzisiejszym słowniku ubezpieczeniowym, w roli głównej litera „R” i następujące pojęcia:

Rabat/zwyżka
Rabaty/zwyżki są od/do- liczeniami od/do składki stałej bądź księgowanej. Wartości ze znakiem dodatnim są określane jako zwyżki, wartości ujemne jako rabaty.

Ruchomości domowe
Tym pojęciem określa się m.in.: sprzęt RTV i AGD, meble, odzież, sprzęt komputerowy i fotograficzny, sprzęt sportowy, gotówka, anteny satelitarne.

Reasekuracja
odstąpienie całości lub części ubezpieczonego ryzyka oraz odpowiedniej części składek na rzecz innego zakładu ubezpieczeń (reasekuratora), w zamian za wspólny udział w wypłacie ewentualnych świadczeń. Dla ubezpieczonego oznacza przeniesienie konieczności wypłaty wysokiej kwoty odszkodowania na kilka zakładów ubezpieczeń oraz gwarancję wypłacalności płatnika.

Regres ubezpieczeniowy
Roszczenie zwrotne towarzystwa ubezpieczeniowego. Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części kosztów wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Wyróżniamy dwa rodzaju regresu ubezpieczeniowego:

  • typowy (właściwy) – sprawca szkody to osoba trzecia,
  • nietypowy (niewłaściwy) – sprawca szkody to sam ubezpieczający

Rozliczenie szkody komunikacyjnej
Wycena szkody komunikacyjnej i wypłata odszkodowania. Istnieją dwie metody rozliczenia szkody:

  • serwisowa (naprawa auta na koszt ubezpieczyciela; rozliczenie następuje pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem )
  • kosztorysowa (kosztorys naprawy pojazdu sporządza się na podstawie oględzin uszkodzonego auta przez rzeczoznawcę oraz wyceny wartości szkód; odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio poszkodowanemu, po zaakceptowaniu przez niego kosztorysu)

Ryzyko ubezpieczeniowe
Możliwość wystąpienia szkody ubezpieczeniowej. Produkty ubezpieczeniowe tworzone są w oparciu o ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych, czyli niezależnych od poszkodowanego lub przez niego niezamierzonych, a których skutki wywołują straty. Ubezpieczenia bazują na mechanizmie rozproszenia ryzyka i dotyczą zdarzeń przyszłych. Na podstawie ryzyka ubezpieczeniowego określana jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Im większe ryzyko, tym wyższa cena polisy. Poziom ryzyka obliczany jest przez aktuariuszy.

Rzecznik Finansowy
Instytucja powołana m.in. do ochrony interesów osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony, który w swojej ocenie został niesprawiedliwie potraktowany przez zakład ubezpieczeń, ma prawo zgłosić się do Rzecznika Ubezpieczonych z prośbą o pomoc. Do jego zadań należy między innymi:

  • rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania wyżej wymienionych instytucji,
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
  • edukowanie ubezpieczonych i zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej.

Reguła proporcjonalności
Zasada stosowana przy niedoubezpieczeniu. Odszkodowanie zostaje pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia.
Oznacza to, że ubezpieczając np. budynek o wartości 300.000 zł na sumę 150.000 zł w razie strat w wyniku zdarzeń losowych wycenionych na 50.000 zł otrzymamy odszkodowanie w wysokości 25.000 zł. W tym przypadku nastąpiło niedoubezpieczenie w 50 %, wobec czego odszkodowanie również zostanie pomniejszone o 50%.

Rocznica polisy
Każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego dnia podnoszone są składki i suma ubezpieczenia (indeksacja).

Rok polisowy
Każdy rok trwania polisy, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (lub rocznicy podpisania), do dnia poprzedzającego rocznicę polisy.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
Może nastąpić z różnych przyczyn:
zakończenia czasu trwania ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, śmierci ubezpieczonego, odstąpienia od umowy, wykupu ubezpieczenia ->
Wykup ubezpieczenia
sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest ustalona w umowie (wartość wykupu). Wykupu ubezpieczenia dokonuje się w przypadku rezygnacji przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia. Wykup ubezpieczenia jest możliwy zwykle po 2 – 3 latach od początku umowy w zależności od rodzaju ubezpieczenia