Słownik ubezpieczeniowy – R jak…

Kolejna odsłona słownika ubezpieczeniowego dotyczy litery R i wyjaśnia następujące terminy ubezpieczeniowe: reasekuracja, regres oraz rocznica polisy.

Reasekuracją jest tzw. ubezpieczenie ubezpieczycieli – odstąpienie całości, jedynie części ubezpieczonego ryzyka lub grupy ryzyk razem z odpowiednią częścią składek innemu towarzystwu ubezpieczeniowemu w zamian za ewentualną partycypację w wypłacie świadczeń. Następuje więc cesja, czyli przekazanie ryzyka razem ze składkami innemu ubezpieczycielowi. Często przy definiowaniu tego pojęcia stosuje się termin reasekurowanego lub cedenta, czyli zakładu ubezpieczeń, który odstępuje ryzyko, a także reasekuratora lub cesjonariusza, czyli zakładu przyjmującego ryzyko.

Regresem jest to uprawnienie ubezpieczyciela do żądania od sprawcy szkody zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone. Co istotne, ubezpieczyciel nie może go wykorzystać w stosunku do osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, o ile szkoda nie została wyrządzona umyślnie.

W ubezpieczeniach wykorzystuje się termin rocznicy polisy na podkreślenie daty zawarcia umowy ubezpieczenia. W różnych umowach to właśnie wtedy możliwe jest dokonanie zmian, np. waloryzowana jest suma ubezpieczenia oraz składka.