Słownik ubezpieczeniowy – S jak…

Dziś przedstawimy kilka pojęć z zakresu ubezpieczeń, rozpoczynających się na literę „S”. Warto zapamiętać 😉

 

Samoubezpieczenie

zdecentralizowana forma tworzenia funduszu ubezpieczeniowego. Jednostki gospodarcze tworzą indywidualne własne fundusze na pokrycie skutków wypadków losowych. Może być efektywne przy dużej ilości podobnych obiektów narażonych na podobne ryzyka.

 

Składka ubezpieczeniowa

określona kwota pieniędzy, jaką klient płaci ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki i sposób jej płatności określone są w umowie ubezpieczenia. Ma na nią wpływ wiele czynników m.in.:

 • rodzaj ubezpieczenia
 • wartość sumy ubezpieczenia
 • długość trwania polisy
 • wiek
 • stan zdrowia
 • stan cywilny

W ubezpieczeniach komunikacyjnych kluczowe znaczenie dla wyliczenia wysokości składki mają:

 • wiek
 • miejsce zamieszkania
 • rodzaj i parametry pojazdu

 

Społeczne ubezpieczenie

ubezpieczenia prowadzone przez publiczne zakłady ubezpieczeń społecznych, w Polsce mamy ich dwa: ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spółdzielczego- KRUS.
Zapewniają środki do życia osobom w podeszłym wieku, inwalidom, osobom czasowo chorym, osobom, które uległy wypadkowi przy pracy, a także o to, by zapewnić bezpłatny dostęp do pomocy medycznej. Dlatego ubezpieczenia społeczne dzielą się na: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, zdrowotne.

 

Stopa składki

stawka taryfowa wyrażona w promilach lub procentach sumy ubezpieczenia lub innej podstawy naliczania (obrót, fundusz płac). Najczęściej dotyczy okresu jednego roku. W niektórych ubezpieczeniach stopa składki może obejmować okres krótszy od jednego roku, np. czas transportu mienia, czas podróży itp.

 

Suma gwarancyjna

określona w umowie ubezpieczenia kwota, będąca górną granicą odpowiedzialności towarzystwa, z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Obecnie sumy gwarancyjne wynoszą:

 • 1,05 mln euro – szkody materialne;
 • 5,21 mln euro –  szkody osobowe.

 

Suma ubezpieczenia

górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, które może wypłacić ubezpieczyciel. Towarzystwo nie pokrywa szkód, których wartość przekracza sumę ubezpieczenia.

 

Szkoda ubezpieczeniowa – uszczerbek w dobrach prawnie chronionych takich jak życie, zdrowie, mienie itp. Do zlikwidowania szkody (naprawy zniszczonego mienia lub wypłaty odszkodowania) zobowiązany jest zakład ubezpieczeń, w którym poszkodowany wykupił odpowiednią polisę. Szkody dzielimy na:

 • majątkowe – np. uszkodzenie auta
 • osobowe (niemajątkowe) – np. uszkodzenie ciała

 

Szkoda całkowita w OC

sytuacja, w której przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe lub gdy likwidacja szkody wiąże się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Jeżeli koszt naprawy nie przekroczy 100% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody, właściciel auta ma prawo zadecydować, czy samochód zostanie naprawiony na zasadzie szkody częściowej, czy zakwalifikuje ją jako szkodę całkowitą. Jeśli naprawa pojazdu nie jest możliwa lub jej koszt przekracza całkowitą wartość auta, ubezpieczyciel sam może podjąć decyzję i uznać szkodę całkowitą.

 

Szkoda całkowita w AC 

sytuacja, w której wartość szkody przekracza określoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wartość auta na dzień powstania szkody. Najczęściej wartość ta oscyluje w granicach 70%, jednak każde towarzystwo ustala ją samodzielnie.