Słownik ubezpieczeniowy – T jak…

W dzisiejszej odsłonie słownika ubezpieczeniowego przedstawiamy najczęściej używane w branży ubezpieczeniowej zwroty rozpoczynające się na literę „T”, czyli:

TARYFA UBEZPIECZENIOWA – zbiór zasad i stawek ubezpieczeniowych regulujących sposób obliczania składki ubezpieczeniowej.

TARYFA (STAWKA TARYFOWA)
Wysokość należnej za ubezpieczenie składki. Zestawienie stóp składek ustalonych dla różnych ryzyk w danym rodzaju ubezpieczenia; taryfa zawiera przepisy dotyczące posługiwania się taryfą, sposób ustalania składek za ubezpieczenia krótkoterminowe, wykaz rabatów od składek i dodatków taryfowych dla niektórych kategorii ryzyk oraz klauzule, które powinny być umieszczone w polisie.

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU

Trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Obejmuje tylko i wyłącznie przypadki umieszczone w Tabeli uszczerbków na zdrowiu.

TABELA FRAKCYJNA

Tabela stawek taryfowych stosowana w ubezpieczeniach krótkoterminowych. Określa wysokość należnej składki w procentowym stosunku do składki rocznej.

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH

Uchwalane przez Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zestawienie opłat manipulacyjnych oraz zasad udzielania zwolnień z opłat obowiązujących w funduszach inwestycyjnych.

TERMIN WYKUPU
Termin, w którym wystawca bonu lub obligacji zobowiązał się do zwrotu udostępnionego kapitału.

TERMIN NALEŻNOŚCI SKŁADKI CAŁKOWITEJ

Data początku okresu ubezpieczenia i kolejna miesięcznica polisy wynikająca wprost ze wskazanej w polisie częstotliwości opłacania składki.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Przedsiębiorstwo gospodarcze prowadzące działalność ubezpieczeniową na zasadach spółki akcyjnej bądź towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Towarzystwa ubezpieczeń działają za zgodą i podlegają nadzorowi finansowemu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Forma organizacyjna prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, przewidziana przepisami prawa polskiego. Ideą towarzystwa jest zabezpieczenie wspólnych interesów określonych grup zawodowych, organizacji albo społeczności lokalnej, poprzez ubezpieczenia nie nastawione na osiągnięcie zysków, lecz wzajemne wyrównanie szkód. Członkostwo towarzystwa nabywa się poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia, a wygaśnięcie umowy powoduje utratę członkostwa.

TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA

Określony w zezwoleniu nadzoru ubezpieczeniowego obszar, na którym ubezpieczyciel może prowadzić działalność ubezpieczeniową; w praktyce zezwolenie obejmuje terytorium całego kraju z możliwością tworzenia przedstawicielstw terenowych; niektórzy ubezpieczyciele uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności także poza granicami Polski.