Słownik ubezpieczeniowy – Z jak…

Nadeszła pora na literę Z! Gwarantujemy, że zebrane przez nas hasła przydadzą się podczas zapoznania się z wybraną polisą. Zatem, poznaj nowe pojęcia z naszego słowniczka ubezpieczeniowego z czytelnymi definicjami. Zapraszamy!

Zakład ubezpieczeń – jest to podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń. Inaczej mówiąc, jest to towarzystwo ubezpieczeniowe lub ubezpieczyciel. Firma podpisuje swoje umowy zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami.

Zabezpieczenie własne – to wszelkiego rodzaju środki ochrony stosowane przez właściciela nieruchomości, które utrudniają włamania i/lub kradzieży. W ubezpieczeniu nieruchomości środek utrudniający osobie trzeciej dokonanie kradzieży z włamaniem lub pozwalający na odzyskanie skradzionego mienia.

Zdarzenie losowe – przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej zdarzenie powodujące określone skutki. Cechą zdarzeń losowych jest ich przypadkowość i niezależność od woli człowieka, możliwość ich wystąpienia, powtarzalność i przewidywalność, równomierność w czasie i przestrzeni. Najczęściej ubezpieczenie dotyczy tych zdarzeń losowych, których nastąpienie nie jest pewne, ale możliwe. Wyjątkiem jest śmierć, której nastąpienie jest pewne, ale nieznana jest chwila tego zdarzenia.

Zakres ubezpieczenia – zdarzenia, za które odpowiada Ubezpieczyciel w ramach umowy.

Zadośćuczynienie – sposób wyrównania szkody niemajątkowej, stanowiący rekompensatę za doznane szkody, ból, cierpienie czy utratę zdrowia. Poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała, utratą lub rozstrojem zdrowia, całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy zarobkowej, czy zwiększeniem się jego potrzeb. Kwota zadośćuczynienia powinna rekompensować poniesione straty.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej – rodzaj świadczenia przysługującego ubezpieczonemu w ramach posiadanej polisy. Zakres ochrony określony jest limitami, do których ubezpieczyciel odpowiada za szkodę. W przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciel pokrywa szkody.

Zielona karta – to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który dowodzi, że jesteś objęty komunikacyjnym ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym w kraju, do którego wyjeżdżasz i który należy do systemu Zielonej Karty.