Słownik ubezpieczeniowy – A jak…

Rozpoczynamy cykl artykułów o pojęciach z działu ubezpieczeń, niezbędnych dla wszystkich ubezpieczonych i nie tylko. Na samym początku zaczynamy od litery A, jak…

A jak agent ubezpieczeniowy

Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeniowym i wpisany rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agent pozyskuje klientów, zawiera umowy w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, a także zajmuje się administrowaniem i wykonywaniem umów ubezpieczeń. Aby zostać agentem ubezpieczeniowym należy w pierwszej kolejności zdać egzamin w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, udowodnić swoją niekaralność i podpisać umowę z firmą ubezpieczeniową. Następnie towarzystwo zgłasza do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis agenta do rejestru.

A jak all risks

Choć w tradycyjnej umowie ubezpieczenie obejmuje dokładnie określone przypadki zdarzeń, to odwrotnie jest w ubezpieczeniu all risks – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk dotyczy zdarzeń, które nie zostały wyłączone w warunkach zawartej umowy. All risks obejmuje zdarzenia nagłe, niepowstałe z woli ubezpieczonego oraz takie, na które nie ma on wpływu. Minusem tego rodzaju ubezpieczenia jest wyższa składka niż w przypadku umów z nazwanym ryzykiem oraz możliwe nałożenie przez ubezpieczyciela limitów.

A jak assistance

Ubezpieczenie assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia ubezpieczającemu określoną pomoc w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Zakres świadczeń różni się w zależności od wybranego wariantu. Do oferowanych assistance zalicza się:

  • Assistance domowy – dzięki ubezpieczeniu możliwe jest skorzystanie z usług specjalistów, np. hydraulika, elektryka czy ślusarza, pokrycie kosztów wynikających z naprawy sprzętu elektronicznego po upływie okresu gwarancyjnego czy w przypadku pożaru bądź zalania – sprzątanie mieszkania, transport mebli bądź tymczasowe zakwaterowanie rodziny  w innym miejscu.
  • Assistance komunikacyjny – to najpopularniejsze ubezpieczenie typu assistance wykupywane często z obowiązkową składką OC. Zapewnia kierowcy i jego pasażerom pomoc techniczną oraz medyczną w przypadku awarii lub wypadku. Może także polegać na dostarczeniu paliwa, holowaniu samochodu do najbliższego seriwsu lub wynajmie samochodu zastępczego.
  • Assistance medyczny – gwarantuje dodatkową obsługę medyczną ubezpieczonemu i jego rodzinie, a w szczególności opiera się na telefonicznej informacji medycznej, organizacji i pokryciu kosztów hospitalizacji, wizyty lekarza oraz pielęgniarki.
  • Assistance w podróży – ubezpieczenie stosowane jako rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego, zapewniające sfinansowanie i organizację leczenia za granicą, pokrycie kosztów zagubienia bagażu czy całkowitej rezygnacji z opłaconego wcześniej wyjazdu.

Zapraszamy do śledzenia bloga i poznawania kolejnych pojęć ze Słownika ubezpieczeniowego stworzonego przez GSU ubezpieczenia!

Tagi