Świadczenia socjalne w pracy

Fundusz Świadczeń Socjalnych jest dla wielu firm obligatoryjny, jednak przepisy nie określają precyzyjnie na jaki cel mogą zostać przeznaczone zgromadzone na nim środki. Celem jest wsparcie finansowe dla pracowników będących w trudnej sytuacji. W artykule wyjaśniamy jak działa fundusz i jakie świadczenia można uzyskać od pracodawcy.

Założenia Funduszu Świadczeń Socjalnych

Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą posiadać wszystkie firmy należące do jednostek budżetowych i samorządowych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników) oraz takie, które na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają min. 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Ci pracodawcy są zobligowani do tego na mocy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 9 marca 1994 roku (Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 1994, art. 3). Firmy, które zatrudniają co najmniej 20 osób, a mniej niż 50 w przeliczeniu na pełne etaty, mogą utworzyć ZFŚS na wniosek zakładowej organizacji związkowej. 

Fundusz tworzony jest przez pracodawcę na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych. Pieniądze na Zakładowy Fundusz Świadczeń pochodzą z odpisów, których wysokość jest ściśle określona. Odpis podstawowy wynosi na jednego zatrudnionego wynosi 37,5%. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi:

 • w pierwszym roku nauki 5%
 • w drugim roku nauki 6%
 • w trzecim roku nauki 7%

Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika, który wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50%.

Pracodawca zarządza pieniędzmi z ZFŚ i powinien je odkładać na odrębnym rachunku bankowym. Środki, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym zostają przeniesione na rok kolejny. Fundusze nie mogą być rozdysponowywane na każdego pracownika jednakowo. Gdy pracodawca przyznaje świadczenie socjalne musi brać po uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną danej osoby/rodziny. Pracownik, który chce otrzymać świadczenia socjalne z ZFŚS, musi złożyć stosowne oświadczenia o swojej sytuacji finansowej i rodzinnej, aby można było na tej podstawie zakwalifikować go do odpowiedniej grupy osób wg poziomu dochodów na jednego członka rodziny.

Zasady ZFŚ w ramach danej organizacji są opisane w ich wewnętrznym regulaminie. Niedopuszczalne są takie zapisy regulaminu, które wyłączają z możliwości korzystania osoby zatrudnione np. na czas próbny czy też uzależniają przyznanie świadczenia od zatrudnienia na czas nieokreślony.

Świadczenia socjalne z ZFŚS korzystają ze zwolnienia od podatku, które od 1 stycznia 2018 r. wynosi 1000 zł. Oznacza to, że pracownik, który ma przyznane 1000 zł brutto dofinansowania do wypoczynku, taką kwotę otrzyma do ręki.

Świadczenia socjalne dla pracowników

Ustawa o ZFŚS pokazuje jedynie przykłady świadczeń jakie mogą być przyznawane, ale nie wymienia wszystkich możliwości, dlatego często dochodzi do nieprawidłowego spożytkowania środków finansowych.

Działalność socjalna obejmuje:

 • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku,
 • działalność kulturalno-oświatową,
 • sportowo-rekreacyjną,
 • opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej,
 • zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Fundusz Socjalny może być wykorzystany przykładowo na:

 • świadczenie urlopowe czyli dofinansowanie wypoczynku pracownika lub jego dzieci (tzw. „wczasy pod gruszą”),
 • zapomogę dla pracownika dotkniętego poważnym zdarzeniem losowym, chorującego na przewlekłe choroby, opiekującego się niepełnosprawnymi dziećmi, posiadającego wielodzietne rodziny lub samotnie wychowującego dzieci,
 • dofinansowanie świadczeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub kulturalno-oświatowym,
 • organizowanie paczek żywnościowych dla dzieci lub z okazji świąt,
 • od niedawna pieniądze z funduszu socjalnego można przeznaczyć również na dofinansowanie lub tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Środków z funduszu socjalnego nie powinno wykorzystywać się na:

 • finansowanie stołówki firmowej,
 • wynagrodzenie pracowników obsługujących fundusz socjalny,
 • zakup środków trwałych,
 • zapewnienie prywatnej opieki medycznej czy szczepień profilaktycznych,
 • finansowanie dojazdów do pracy,
 • imprezy integracyjne, święta i inne okoliczności,
 • nagrody lub kwiaty okolicznościowe,
 • edukację pracowników (bez względu na formę),
 • premie i nagrody.

Jeśli Twój pracodawca nie posiada Funduszu Świadczeń Socjalnych i nie daje możliwości ubezpieczenia grupowego, skontaktuj się z Doradcą Ubezpieczeniowym, który dobierze odpowiednie zabezpieczenie finansowe i medyczne dla Ciebie i Twoich bliskich.