Ubezpieczenie domu w budowie

Własny dom jest marzeniem wielu polskich rodzin. Jednak już sam proces jego stawiania jest stresujący – trzeba stale pilnować, by wszystko przebiegało zgodnie z planem. Sen z powiek spędza nam zamartwianie się o dodatkowe koszty, gdy coś pójdzie nie tak albo tym, czy nasz niedokończony dom nie zostanie okradziony. Żeby ograniczyć stres i ryzyko wydatku dodatkowych pieniędzy, warto wykupić ubezpieczenie domu w budowie.

 

Dom w budowie – czyli tak naprawdę co?

Budynek można ubezpieczyć w momencie rozpoczęcia jego budowy. Przy czym za budowę uważa się również wykonywanie nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budowlanego (ale nie bieżącej konserwacji). Dlatego jeśli już mieszkamy w ubezpieczonym domu i planujemy jego remont lub rozbudowę, powinniśmy o takim zamiarze powiadomić ubezpieczyciela.

Za rozpoczęcie budowy uznaje się zazwyczaj – zgodnie z prawem budowlanym – podjęcie prac przygotowawczych na placu budowy. Do tych prac zaliczamy: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, niwelację terenu, wykonanie przyłączy do sieci na potrzeby budowy, zagospodarowanie terenu budowy i budowę obiektów tymczasowych. Nie oznacza to jednak, że polisę trzeba wykupić już na samym początku budowy. Ubezpieczający może to zrobić później, gdy na działce zacznie rosnąć budynek.

Termin zakończenia budowy ubezpieczyciele definiują różnie. Może to być dzień uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku albo skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (które rozwiązanie będzie właściwe, wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę) albo faktyczny moment zamieszkania w budynku.

 

Na co możesz liczyć w przypadku szkody?

Podstawową ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Ich zakres zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego – mogą to być m.in. szkody powstałe w wyniku pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, powodzi, gradu, huraganu czy zalania, zapadnięcia się ziemi, a także przepięcia i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną.

Pamiętaj jednak, by koniecznie zapoznać się z katalogiem wyłączeń odpowiedzialności zawartym w ogólnych warunkach ubezpieczenia – tam znajdziesz informacje, za co odszkodowanie Ci nie przysługuje.

W zależności od TU mogą to być – wady konstrukcyjne, nieprawidłowy montaż, przenikanie wód gruntowych, rozbudowa i przebudowa domu bez wymaganych pozwoleń nadzoru budowlanego, pękanie spowodowane mrozem.

Standardowym zapisem wyłączającym odpowiedzialność ubezpieczycieli są również zdarzenia powstałe w wyniku aktów terroryzmu, działań wojennych czy niepokojów społecznych. Oprócz zdarzeń, które nie będą objęte ochroną, przyjrzyj się, czy w zapisach umowy są przedmioty, których polisa nie chroni (np. stałe elementy stanowiące samodzielny przedmiot ubezpieczenia jak meble, kominki czy antresole).

W podstawie ubezpieczenia nie ma także kradzieży z włamaniem. Ten dodatek wymaga dokupienia i ogranicza się tylko do pozostawionych na terenie domu materiałów budowlanych, narzędzi i elementów składowych. Jednak wcześniej trzeba odpowiednio zabezpieczyć inwestycję – stawiany dom musi być na etapie co najmniej surowym zamkniętym (z dachem, oknami i drzwiami zamykanymi na zamek). Rodzaj wymaganych zabezpieczeń określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Czy wymagać ubezpieczenia od wykonawcy

Wykonawca domu powinien mieć swoje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ponieważ odpowiada względem osób trzecich (po przejęciu placu budowy w celu wykonania usługi) oraz względem inwestora (w ramach umowy o roboty budowlane), a jako pracodawca odpowiada również wobec pracowników. Na rynku są oferowane ubezpieczenia OC dla firm budowlanych. Zanim zawrzemy umowę z wykonawcą, powinniśmy poprosić go o okazanie polisy i zwrócić uwagę na zakres udzielonej mu ochrony. Tutaj należy zwrócić uwagę czy wszystkie prowadzone prace określone kodami PKD są włączone w polisie. Ponadto dobrze, aby franszyza redukcyjna, czy integralna w polisie była jak najmniejsza, aby nie było sytuacji że od ubezpieczyciela dostaniemy odszkodowanie pomniejszone o np. 15%, a o resztę – mimo posiadania polisy przez wykonawcę będziemy musieli się prosić czy sądzić.

 

Zakończenie budowy a polisa dalej ważna – co robić?

Ochrona budowanego domu jest wykupywana na 12 miesięcy. Po tym czasie może być odnowiona u tego samego bądź innego ubezpieczyciela. I chociaż przyjmuje się, że postawienie domu trwa najkrócej 2 sezony, to może się zdarzyć, że zakończenie budowy (odbiór techniczny i wprowadzenie lokatorów) nie pokryje się z terminem zakończenia umowy polisowej.

Wtedy mamy 2 rozwiązania:

  • zmienić w umowie przedmiot ubezpieczenia na dom mieszkalny (i skorzystać z niedostępnych wcześniej rozszerzeń), pokrywając różnicę w składce,
  • rozwiązać umowę za porozumieniem stron i wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki.

 

Pamiętać należy, że ubezpieczenie domu w budowie jest dobrowolne, dlatego firmy ubezpieczeniowe mają bardzo dużo swobody jeśli chodzi o ustalanie warunków ubezpieczeń. Warto więc wiedzieć, czego szukasz i wybrać takie  ubezpieczenie, które w swoim podstawowym zakresie będzie chroniło Twoje mienie przed konkretnymi zdarzeniami.