Ubezpieczenie szkolne NNW – co powinieneś wiedzieć?

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w każdym roku szkolnym dochodzi do ok. 65 tys. wypadków dzieci, głównie  w szkołach podstawowych. Co drugi wypadek w szkole ma miejsce na sali gimnastycznej*. Nie dziwi zatem fakt, że coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia szkolne. Warto wiedzieć, na czym polega takie ubezpieczenie dziecka i jak wygląda kwestia wypłaty odszkodowania w razie wypadku.

 

Ubezpieczenie szkolne – konieczne czy nie?

Ubezpieczenie szkolne nie należy do grupy ubezpieczeń obowiązkowych. Nie każdy rodzic wie o tym, że może wybrać ofertę indywidualnie, zwłaszcza gdy zależy nam na wyższych świadczeniach, a co za tym idzie – lepszej ochronie. Szkoły sugerują wykup polisy grupowej, która zwykle jest ofertą ekonomiczną – duże placówki są w stanie wynegocjować niskie stawki. Wersja ekonomiczna nie zawsze gwarantuje jednak odpowiednią sumę odszkodowania, kiedy dochodzi do nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie NNW powinno pokryć znaczną część kosztów związanych z leczeniem, nawet w przypadku poważnych zachorowań. Przy wyborze oferty powinniśmy poznać zatem szczegółowy zakres i kwotę ubezpieczenia. Powinniśmy sprawdzić, czy szkoła, do której uczęszcza nasze dziecko wybrała korzystną ofertę, porównując ją z innymi  – nie tylko pod względem ceny, ale i tego, co zyskujemy w pakiecie.

Szkoła ma obowiązek poinformowania rodzica o warunkach ubezpieczenia grupowego – na jego wyraźne żądanie. W praktyce jednak rodzice nie wiedzą, za co płacą. Rozczarowanie przychodzi najczęściej wraz z wypłatą odszkodowania, które często nie rekompensuje poniesionych strat. Ubezpieczyciel wypłaca określony procent kwoty ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym musimy zwracać uwagę na sumę odszkodowania zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Rodzice przyzwyczajeni do formy zakupu ubezpieczenia w szkole nie nawykli do myślenia o tym jakiej ochrony potrzebują ich dzieci. Większa część nadal uważa, że zakup ubezpieczenia w placówce do której uczęszcza ich dziecko jest obowiązkowy. Tym czasem rynek tego typu produktów stale się powiększa. Polisę można wykupić indywidualnie u agenta ubezpieczeniowego a także przez Internet. Ta ostatnia forma zakupu, choć nadal niedoceniana, daje możliwość dokładnego zapoznania się z ofertą i przeprowadzenia klienta w przyjazny sposób przez szybki i wygodny proces zakupu.

 

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Przedmiotem ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej są przede wszystkim następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące tzw. trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonej osoby.

Ubezpieczenie szkolne obejmuje wypadki, które zaszły podczas zajęć szkolnych, ale również może obejmować zdarzenia które miały miejsce w  drodze do/ze szkoły, jak i w życiu prywatnym – w tym podczas uprawiania sportów wyczynowo. Jest to najczęściej ubezpieczenie z ochroną całodobową, obejmującą również okres wakacji.

W zależności od oferty Ubezpieczyciela przedmiotem ubezpieczenia w jego podstawowym zakresie bądź też po opłaceniu dodatkowej składki, mogą być również następstwa takich wypadków jak:

 • krwotok śródczaszkowy
 • nowotwór złośliwy
 • udar mózgu
 • zawał serca
 • atak epilepsji
 • omdlenie o nieustalonej przyczynie
 • padaczka
 • sepsa
 • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie

Ochroną ubezpieczeniową może być także objęte wystąpienie innych poważnych zachorowań, których zakres różni się w zależności od warunków ubezpieczenia oferowanych przez każdego z Ubezpieczycieli.

 

Kogo obejmuje ubezpieczenie szkolne?

W ramach tego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte dzieci w:

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • klubach dziecięcych
 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • domach dziecka i ogniskach wychowawczych
 • świetlicach i innych placówkach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży

Ubezpieczenie szkolne a pobyt w szpitalu

W ramach ubezpieczenia ucznia mogą być wypłacane również świadczenia dzienne za każdy dzień udokumentowanej, czasowej, pełnej niezdolności do nauki lub wykonywania pracy przez ubezpieczonego oraz pobytu ubezpieczonego w szpitalu, w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub poważnego zachorowania.

 

Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w szkolnym NNW

Najczęściej pojawiającymi się w umowach ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej przykładami wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczycieli są wyłączenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

 • w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po spożyciu środków odurzających lub innych substancji psychotropowych przez ubezpieczonego, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego
 • podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego
 • w wyniku udziału ubezpieczonego w bójce (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej)
 • w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa

lub powstałych w związku z:

 • uszkodzeniami ciała i chorobami zdiagnozowanymi przed datą objęcia ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową
 • wadami wrodzonymi ubezpieczonego
 • wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportów, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka oraz uprawianiem sportów ekstremalnych

Ponadto Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawierają szereg obowiązków nałożonych na ubezpieczonego w przypadku zaistnienia szkody. Należą do nich:

 • obowiązek złagodzenia skutków wypadku poprzez poddanie się opiece i zaleceniom lekarskim oraz powiadomienie o wypadku zakładu ubezpieczeń
 • przedstawienie okoliczności wypadku
 • przekazanie dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem
 • współpraca z zakładami opieki zdrowotnej oraz lekarzami, u których się ubezpieczony leczył przy przekazywaniu do zakładu ubezpieczeń dokumentacji z przebiegu leczenia
 • aktywna współpraca z zakładem ubezpieczeń w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku

 

Szukasz dopasowanego do swoich potrzeb ubezpieczenia? Skontaktuj się z najbliższym oddziałem GSU: http://gsu.pl/agenci/

 

 

*źródło: https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/uczniowie-dane-statystyczne/