Wypowiadamy OC poprzedniego właściciela

Wraz z zakupem pojazdu na nowego właściciela samochodu przechodzi umowa ubezpieczenia OC. To od kupującego zależy czy chce dane ubezpieczenie kontynuować, czy je wypowiedzieć. Jak to zrobić?

W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i zgodnie z przepisami dotyczącymi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, prawa i obowiązki wynikające z umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, przechodzą na nowego nabywcę. Najczęściej nowy właściciel przejmuje ubezpieczenie, jednak może to świadczyć z jego niewiedzy, jak zrezygnować z usług ubezpieczyciela i podpisać umowę z ubezpieczycielem wybranym przez siebie.  Jak to zrobić?

Pierwszym krokiem jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, czyli oświadczenie woli, które może zostać złożone osobiście u ubezpieczyciela, z którym chce się rozwiązać umowę, przesłane mu pocztą lub złożone u agenta współpracującego z tym ubezpieczycielem. Oprócz umieszczenia w oświadczeniu takich danych jak:

  • Imię i nazwisko nabywcy pojazdu,
  • Adres nabywcy pojazdu,
  • Marka, typ, numer rejestracyjny pojazdu,
  • Numer polisy OC, nazwa ubezpieczyciela zbywcy pojazdu,
  • Data nabycia pojazdu,
  • Imię i nazwisko zbywcy pojazdu,
  • Adres zbywcy pojazdu,

Należy umieścić akt prawny, na mocy którego  możliwe jest wypowiedzenie. W przypadku nabycia samochodu reguluje to art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Aby pomiędzy rozwiązaniem a zawarciem nowej polisy OC nie było żadnego dnia przerwy, warto dopisać również dokładną, od kiedy umowa ma być wypowiedziana. Niestety, jeden z ubezpieczycieli funkcjonujących na polskim rynku pomimo wskazania w oświadczeniu daty rozwiązania przyjmuje, że jest nią data wpływu oświadczenia lub daty nadania listu. Według ubezpieczyciela w okresie pomiędzy rzekomym rozwiązaniem umowy a datą zawarcia nowej umowy przez posiadacza pojazdu, pojazd nie ma ochrony ubezpieczeniowej. W związku z tym do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który rejestruje pojazdy posiadające ubezpieczenia OC i AC, wpływa informacja o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia błędnie wskazująca datę rozwiązania umowy, a UFG dochodzi od posiadaczy pojazdów opłat za niewywiązanie się z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia za okres, w którym w istocie rzeczy umowa ubezpieczenia obowiązywała.  A to wiąże się z uiszczeniem opłaty karnej za brak OC.

Tagi