Zalanie a powódź – czym to się różni w ubezpieczeniu?

Choć te dwa zdarzenia powodują podobne skutki, to znaczenie podanych terminów dla towarzystw ubezpieczeniowych jest diametralnie różne.

Zalanie oznacza najczęściej szkodę powstałą w wyniku awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, zraszaczowej lub tryskaczowej, awarii urządzeń gospodarstwa domowego, pozostawienia otwartych kranów oraz zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, w tym także podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

Mówiąc prościej, zalanie obejmuje sytuację powstałą w wyniku niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania się wody, innych cieczy lub pary wodnej, na skutek:

 • uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz grzewczej
 • awarii urządzeń domowych takich jak  pralki, wirówki, zmywarki
 • cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej
 • pozostawienia niezamkniętego kranu lub innego zaworu w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz grzewczej

Powódź natomiast oznacza zazwyczaj zalanie terenu na skutek podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących i stojących, a także na skutek opadów, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych.

Najczęstszą przyczyną owego podniesienia są:

 • nadmierne opady atmosferyczne
 • spływ wód po zboczach lub stokach w obszarach górskich lub falistych
 • topnienia kry lodowej oraz powstawanie zatorów lodowych
 • topnienie śniegu i lodu
 • sztormy oraz podniesienie poziomu morskich wód przybrzeżnych
 • podwyższenie lustra wody – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki

 

To rozróżnienie terminologiczne wpływa oczywiście na ocenę likwidacji szkody, a tym samym na wypłatę odszkodowania. W niektórych towarzystwach powódź jest ryzykiem, które należy dodatkowo ubezpieczyć.

 

Jak ubezpieczyć się w razie zalania lub powodzi?

Ryzyko zalania uwzględniane jest w standardowych pakietach ubezpieczeń domów, mieszkań oraz budynków mieszkalnych.

Niezależnie od tego, czy to sąsiad zalał nam mieszkanie, czy też pękła rura, ubezpieczyciel pokryje wszelkie koszty. W przeciwnym wypadku, niestety o pokrycie strat będziemy musieli martwić się sami. Inaczej jednak rzecz ma się w przypadku zdarzenia losowego, jakim jest powódź. Oczywiście ochrona przed tego rodzaju niebezpieczeństwem jest jak najbardziej dostępna, jednakże niestety dość rzadko w wersji podstawowej ubezpieczenia. Odpowiedzialność od szkód wywołanych powodzią ubezpieczyciele zastrzegają sobie z reguły dopiero przy rozszerzonych pakietach.

 

Odszkodowanie za powódź – co można chronić?

Nawet jeśli powódź występuje w podstawie, to zakres ochrony dotyczy najczęściej murów i ewentualnie stałych elementów konstrukcji. Gdy jednak chronione ma być również wyposażenie domu czy mieszkania, konieczne będzie rozszerzenie o mienie ruchome na wypadek zdarzenia losowego (m.in. powodzi.)

Od powodzi możemy chronić także m.in.:

 • dom w budowie
 • domek letniskowy
 • nagrobek
 • rośliny ozdobne (w pomieszczeniu)
 • drzewa i krzywy (roślinność ogrodowa)
 • dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie
 • przenośny sprzęt elektroniczny
 • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej

Spośród zdarzeń spowodowanych przez powódź ochrona może dotyczy także przesiąkania wód gruntowych, zawilgocenia oraz zagrzybienia. Za te szkody również możemy ubiegać się o rekompensatę finansową.

Każde towarzystwo, które oferuje ochronę od powodzi, posiada inny zakres, dlatego przed zakupem polisy należy sprawdzić szczegóły dokumentu OWU.

Powszechnym ograniczeniem w przypadku powodzi jest stosowanie karencji. Towarzystwa ubezpieczeń stosują jednak także dodatkowe ograniczenia. W zależności od ubezpieczyciela, mogą to być przykładowo takie obostrzenia, jak:

 • gdy w przeciągu 10 lat w miejscu ubezpieczenia zjawisko powodzi wystąpiło co najmniej 2 razy, zawarcie polisy nie jest możliwe
 • ochroną od powodzi nie są objęte przedmioty w pomieszczeniach przynależnych, garażu, budowli lub budynku gospodarczym, przechowywanych niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu
 • ograniczenie odpowiedzialności np. do 50%, jeśli powódź miała miejsce w określonym czasie (np. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy ubezpieczenia)
 • fakt wystąpienia powodzi ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia.

Zdarza się, że z pojęciem powodzi w ubezpieczeniach wiąże się udział własny. Jest to kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania z tytułu szkody powodziowej. Suma ta, zazwyczaj naliczana procentowo, jest ustalona w dokumencie OWU.