Aktualne kary za brak OC

Jeśli posiadasz w Polsce zarejestrowany samochód masz obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czyli polisy OC. Z roku na rok kary za brak takiego dokumenty rosną. Dowiedz się, jakie są aktualne kary za brak OC w Polsce.

Na każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny należy wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC), które chroni przede wszystkim osoby poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej. Co istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela. Art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych opisuje dokładnie co obejmuje ubezpieczenie OC pojazdu – według niego odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje, „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie zdarzenia gdy pojazd jest w ruchu, ale również przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta, załadunku i rozładunku, a także podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Są oczywiście w tych polisach wyłączenia odpowiedzialności, z którymi należy się zapoznać przed wykupieniem polisy OC.

Kara za brak OC 2023

Wysokość kar za brak OC jest zależna od wysokości płacy minimalnej. W roku 2023 kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC podwoiły się, ponieważ dwukrotnie wzrosła płaca minimalna w Polsce. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca maksymalna stawka za brak ubezpieczenia pojazdu mechanicznego wynosiła 10 470 zł. Od 1 lipca wzrosła o 330 zł, osiągając poziom 10 800 zł.

W jaki sposób obliczane są kary za brak OC? Są one uzależnione m.in. od rodzaju pojazdu mechanicznego. Pełna opłata wynosi:

 • dla samochodów osobowych – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto,
 • dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia brutto,
 • dla motocykli i pozostałych pojazdów – 1/3 minimalnego wynagrodzenia brutto.

Dodatkowo wysokość kary nakładanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uzależniona jest od długości przerwy w ubezpieczeniu.

 • Brak OC do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty karnej,
 • od 3 do 14 dni bez OC – 50 proc. pełnej opłaty karnej,
 • powyżej 14 dni bez OC – pełna opłata karna.

Od 1 lipca 2023 r. brak OC skutkuje następującymi karami:

 • samochód osobowy nieubezpieczony do 3 dni: 1 440 zł, od 4 do 14 dni: 3 600 zł, powyżej 14 dni: 7 200 zł,
 • samochód ciężarowy do 3 dni: 1 440 zł, od 4 do 14 dni: 3 600 zł, powyżej 14 dni: 7 200 zł,
 • pozostałe pojazdy (np. motorowery) nieubezpieczone do 3 dni: 240 zł, od 4 do 14 dni: 600 zł, powyżej 14 dni: 1 200 zł.

Kto ustala kary za brak OC?

Obowiązek zabezpieczenia pojazdu poprzez ubezpieczenie OC wynika z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, regulacji UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) i PBUK. Zgodnie z tymi przepisami ustala się wysokość opłat karnych, określa tryb ich nałożenia oraz sposoby ich egzekwowania. UFG pełni rolę instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie spełnienia przez właścicieli pojazdów prawnego obowiązku posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku wykrycia braku lub nieważności polisy, UFG ma prawo nałożyć na właściciela opłaty karne oraz egzekwować ich uregulowanie.

Oprócz kar od UFG, policja zatrzymując pojazd może wystawić również mandat za brak OC, biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności. Kontroli ważności polisy mogą dokonać również:

 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • organy celne,
 • wszystkie inne służby i organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Większość przypadków braku OC namierzana jest za pomocą ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych i Centralnej Ewidencji Pojazdów.

To nie koniec konsekwencji wynikających z braku ważnej polisy OC. W przypadku zdarzenia będziesz musiał ponieść również finansową odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

Przerwa w OC – jak uniknąć kary?

Co ważne, nawet za jeden dzień braku ciągłości ubezpieczenia OC można dostać karę. Polisę należy kupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu i nie później niż przed wyjazdem autem na drogę. Brak ubezpieczenia OC w terminie skutkować będzie wyżej wymienionymi karami. Można w szczególnych przypadkach odwołać się do UFG takich jak np. kradzież auta, zła sytuacja finansowa.

Pamiętaj, że ubezpieczenie OC nie odnawia się automatycznie, musisz co rok go zakupić. Nie przegap terminu szczególnie w sytuacjach, gdy kupiłeś samochód z OC po poprzednim właścicielu lub posiadasz OC z płatnością na raty.

W Polsce brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu może skutkować nałożeniem kary finansowej. Wysokość kary jest uzależniona od wielu czynników, takich jak rodzaj pojazdu, okoliczności związane z brakiem ubezpieczenia, itp. Ważne jest, abyś sprawdził najnowsze przepisy ustawowe lub skonsultował się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak ubezpieczyciel, aby uzyskać aktualne informacje na temat kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w Polsce na rok 2023.

Kupując ubezpieczenie OC porównaj oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych, by wybrać najkorzystniejszą ofertę dla Ciebie. Nie czekaj! Już dziś zapytaj doradcę GSU o polisę dla Twojego samochodu.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Tagi