KNF, PIU, a może UFG? Czyli o instytucjach ubezpieczeniowych

Kwestie dotyczące branży ubezpieczeń reguluje kilka instytucji, ale nie zawsze wiemy, czym dokładnie się one zajmują. Przydatne jest wtedy uporządkowanie takiej wiedzy, co uczyniliśmy w publikowanym artykule. Dla zainteresowanych krótka charakterystyka instytucji w tym zadań, które należą do ich obowiązków.

Komisja Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku od 2006 roku, sprawując nadzór nie tylko nad rynkiem ubezpieczeń, ale i emerytalnym, kapitałowym oraz sektorem bankowym. KNF podejmuje decyzje mające na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego oraz jego rozwój. Dodatkowo zajmuje się edukowaniem i informowaniem o funkcjonowaniu rynku finansowego, a także przygotowywaniem aktów prawnych dotyczących nadzoru nad tymże rynkiem.  KNF zapewnia stabilność, bezpieczeństwo, przejrzystość oraz nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie rynku.

Działalność Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych skupia się na likwidowaniu szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów, które zostały zarejestrowane w krajach członkowskich Systemu Zielonej Karty. To do obowiązków PBUK należy również wystawianie dokumentów potwierdzających wykup ubezpieczenia OC pojazdu, co jest szczególnie istotne w przypadku zagranicznych wyjazdów.

Polska Izba Ubezpieczeń to organizacja branżowa, która reprezentuje wszystkich ubezpieczycieli funkcjonujących na polskim rynku. Do jej głównych zadań należy wsparcie ustawodawcy w kształtowaniu prawa asekuracyjnego, prowadzenie działań zwiększających świadomość ubezpieczeń wśród społeczeństwa i dialog dotyczący rozwoju branży ubezpieczeniowej.

Rzecznik Finansowy, niegdyś działający pod nazwą Rzecznik Ubezpieczeniowy, pełni urząd państwowy reprezentując klientów instytucji finansowych – ubezpieczonych, członków funduszy emerytalnych czy uczestników pracowniczych programów emerytalnych. To właśnie Rzecznik Finansowy dba o prawa osób, których reprezentuje, rozpatruje nadsyłane wnioski, skargi oraz zażalenia, a także udziela porad w sprawach między klientami a instytucjami finansowymi i edukuje.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zbiera i udostępnia uprawnionym podmiotom danych ubezpieczeniowych – zawartych polis ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC, zdarzeń drogowych, które skutkują odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, odszkodowań wypłaconych z zawartych polis. UFG ułatwia w ten sposób poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych dochodzenie ich roszczeń i likwidacje zaistniałych w ten sposób szkód. Obowiązkiem towarzystw ubezpieczeniowych jest przekazywanie informacji o zawartych i odnowionych polisach, a także informowanie o zdarzeniach komunikacyjnych.