Nie zapomnij ubezpieczyć bagażu!

Od lat popularnością cieszą się polskie kurorty, zarówno te nad morzem jak i w górach.  Tym bardziej w tegorocznej wakacje.  Niestety, tam, gdzie jest wielu turystów, nie brakuje również kieszonkowców i złodziei.

Coraz częściej decydujemy się na wykupienie polisy turystycznej, która chroni nas przed wysokimi kosztami leczenia i konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków. Natomiast paradoksalnie, rzadko ochroną obejmujemy bagaż. Zakładamy, że mając go przy sobie i pilnując, nic złego się nie stanie. Niestety, podczas podróży wszystko może się zdarzyć, a utrata sprzętu, portfela z gotówką czy dokumentów, na pewno skutecznie popsuje nam tak długo wyczekiwane wakacje.

Posiadając polisę z ubezpieczeniem bagażu, możesz w takich przypadkach liczyć na zwrot przynajmniej części wartości skradzionych akcesoriów.

Czym jest ubezpieczenie bagażu?

Jest to element polisy, który uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych. W razie takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci nam świadczenie częściowo pokrywające straty – do wysokości wybranej podczas zakupu sumy gwarantowanej. Można ubezpieczyć bagaż także od zgubienia go przez linie lotnicze (to tzw. opóźnienie bagażu) – wówczas w razie wydłużenia czasu oczekiwania na swoje rzeczy, towarzystwo zrefunduje koszty poniesione na zakup niezbędnych rzeczy osobistych w trakcie oczekiwania na bagaż.

 

Czym jest bagaż?

Ubezpieczyciele dokładnie definiują, czym jest bagaż i jakie przedmioty podlegają dodatkowej ochronie – dlatego bardzo ważne jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia jeszcze przed wyborem polisy. Zazwyczaj definicja bagażu składa się z dwóch części – określenia jego rodzaju (walizka, plecak itp.) oraz adnotacji, jakiej ochronie podlega jego zawartość. Trzeba pamiętać, że ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko przedmioty zwyczajowo uznawane za takie, które zabiera się w podróż, np. odzież, książki czy aparat fotograficzny.

 

Kradzież bagażu

Podczas zakupu polisy ubezpieczenia bagażu warto zwrócić uwagę, czy w podróży nie będziemy posiadać niezwykłych przedmiotów, które mogą podlegać nieco innym zasadom ubezpieczeniowym. Może to być np. cenna biżuteria czy pamiątki rodzinne. W każdej polisie istnieją bowiem liczne obostrzenia, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. A powinniśmy – bo wtedy nie będziemy niemiło zaskoczeni, kiedy ubezpieczyciel odmówi nam wypłacenia odszkodowania.

By w razie kradzieży lub utraty bagażu otrzymać odszkodowanie, musisz spełnić określone w OWU kryteria, takie jak np.:

 • transport i przechowywanie bagażu musi się odbywać zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa
 • nie możesz dopuścić się rażącego niedbalstwa w momencie ochrony czy transportu bagażu
 • powierzenie bagażu osobom trzecim (np. firmom przewozowym, przechowalniom, hotelom) musi być obowiązkowo pokwitowane
 • jeśli bagaż znajduje się np. w bagażniku, pojazd musi być zaparkowany w miejscu strzeżonym i do tego przeznaczonym,
 • po utracie bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym odpowiednie służby (policję, funkcjonariuszy celnych, straż miejską) oraz ubezpieczyciela
 • podstawą wystąpienia o odszkodowanie jest sporządzony przez funkcjonariuszy protokół

 

Zniszczenie lub zgubienie bagażu

Zgubienie bagażu mogą nam zafundować już na początku urlopu  chociażby linie lotnicze. Żeby temu zapobiec, podobnie jak w przypadku kradzieży, należy przestudiować OWU i bardzo dokładnie sprawdzić, czy polisa zapewnia ubezpieczenie od opóźnienia bagażu, w tym zwrot kosztów za zakup niezbędnych przedmiotów.

Zwrot kosztów nastąpi bowiem tylko wtedy, jeśli:

 • nadałeś swój bagaż z zachowaniem wszelkich obowiązkowych procedur i środków bezpieczeństwa
 • bagaż został nadany u zawodowego przewoźnika lotniczego
 • opóźnienie musi przekroczyć przewidzianą w OWU liczbę godzin
 • przedstawisz ubezpieczycielowi zachowane paragony zakupu niezbędnych przedmiotów

Jeśli chodzi o zniszczenie lub zgubienie bagażu, możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, gdy przyczyną utraty rzeczy osobistych będą zdarzenia, takie jak:

 • klęski żywiołowe
 • wypadki komunikacyjne
 • nieszczęśliwe wypadki
 • nagłe choroby
 • nieudane próby kradzieży
 • utrata bagażu z winy przewoźnika lub przechowalni bagażowych, ale pod warunkiem, że własność ubezpieczonego została powierzona z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur, a podróżny posiada pokwitowanie

 

Powyższe informacje są bardzo szczegółowo opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dlatego poświęć czas na ich przeczytanie, dzięki czemu od razu będziesz wiedzieć, jakich sytuacji unikać i jak zachowywać się podczas urlopu.

Szukasz dopasowanego do swoich potrzeb ubezpieczenia na wakacyjny wyjazd? Skontaktuj się z najbliższym oddziałem GSU: http://gsu.pl/agenci/