Praca na emeryturze

Gdy osiągamy wiek emerytalny możemy zdecydować, czy chcemy dalej pracować i na jakich zasadach korzystać ze świadczeń. Będąc emerytem/emerytką możesz zatrudnić się na dowolną umowę i dowolny wymiar godzin. Sprawdź, o czym warto pamiętać podejmując pracę na emeryturze.

Wiele osób zastanawia się czy na emeryturze można pracować. Otóż ustawa z 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznaje każdemu emerytowi prawo zdobycia dodatkowego zarobku mimo pobierania świadczenia. Wiek emerytalny, powyżej którego osiągnięte wynagrodzenie nie ma wpływu na wysokość świadczenia, to dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Po jego osiągnięciu świadczenie emerytalne nie może zostać pomniejszone bądź zawieszone. Limity obowiązują tylko w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury.

Pracodawca nie ma żadnych ulg z powodu zatrudnienia emeryta, składki musi odprowadzać takie same jak dla innych pracowników. Dlatego nie dziwi, że większość z przedsiębiorców oferuje emerytom i rencistom zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło. Przy takim rodzaju kontraktu nie powstaje obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika. Jedynym kosztem pozostaje podatek dochodowy od kwoty umówionego wynagrodzenia. 

Będąc emerytem/emerytką można podjąć pracę na umowie o pracę, umowie cywilnoprawnej lub skorzystać z zasad prowadzenia działalności nierejestrowanej. Dopuszczalne jest również prowadzenie działalności gospodarczej. Seniorzy cenią sobie elastyczność w ustalaniu godzin pracy, a rynek pracy stara się odpowiadać na ich potrzeby.

Zarobki emeryta a ZUS

W Polsce z roku na rok rośnie liczba pracujących emerytów, ma to związek z niskimi świadczeniami lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia finansowego na jesień życia. Emeryt lub rencista, który podejmuje dodatkową pracę zarobkową musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, podając datę rozpoczęcia pracy i wysokość przychodów. Ponadto jeżeli wie, że podejmie się dodatkowej pracy, musi zaznaczyć taką informację przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę. Są wyjątki gdy wysokość zarobków może wpływać na wysokość świadczenia emerytalnego, więc warto to skonsultować. Emeryci i renciści pracujący zawodowo do końca lutego mają obowiązek zawiadomić ZUS o osiągniętych w poprzednim roku przychodach oraz wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym (miesięcznym lub rocznym).

Ulga dla emerytów

Polski Ład w 2022 roku wprowadził PIT-0 dla seniora ulgę dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny a czasowo zrezygnują z pobierania świadczenia i pozostaną aktywni zawodowo. Z tej ulgi można skorzystać po złożeniu oświadczenie u pracodawcy lub rozliczając ją w zeznaniu rocznym.

Z ulgi mogą korzystać kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia jeżeli nie otrzymują świadczenia mimo nabycia uprawnienia prawa do:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Emeryci którzy spełnią warunki nie będą płacić podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Limity zarobków na emeryturze

Jedynie emerytów, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę, czyli nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, obowiązuje limit dorabiania. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Limity świadczeń odnoszą się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, jakie zostało ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni kwartał kalendarzowy. W przypadku osiągnięcia przychodu brutto przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany kwartał, świadczenie zostaje zmniejszone. Natomiast w przypadku osiągnięcia przychodu brutto przekraczającego 130% wspomnianego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, uprawnienie do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej dla jednej osoby ulega zawieszeniu.

Zakres, na jaki ZUS może wpływać na świadczenie, obejmuje sytuacje, gdy dochody pochodzą z:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych.

Dodatkowo, kwoty zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, oraz dodatku wyrównawczego) są uznawane za dodatkowy dochód, co może wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Należy zauważyć, że nie są brane pod uwagę przychody związane z pracą zarobkową niepodlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, takie jak:

 • darowizny i zapomogi,
 • umowy o dzieło,
 • prawa autorskie i patentowe,
 • wynajem lub dzierżawa nieruchomości lub lokali, chyba że są one związane z działalnością gospodarczą.

Jeśli prawo do emerytury powstało w ciągu roku, limity nie obejmują przychodów uzyskanych przed ustaleniem prawa do świadczenia, nawet jeśli wypłata nastąpiła po uzyskaniu prawa do tego świadczenia.

Każdy z nas powinien samodzielnie zdecydować, czy po osiągnięciu wieku emerytalnego wystąpić od razu o emeryturę, czy jednak przedłużyć sobie okres pracy. Przed podjęciem decyzji o przejściu na emeryturę warto skonsultować się z doradcą emerytalnym, który dostępny jest w każdej w placówce ZUS. Z usług doradcy emerytalnego można także skorzystać w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS znajduje się kalkulator, dzięki któremu kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni w wielu 65 lat mogą sprawdzić wysokość swojej emerytury w danym roku kalendarzowym. To narzędzie pozwala osobom, które zastanawiają się nad przejściem na emeryturę sprawdzić, jakie świadczenie im przysługuje. Zastanawiasz się, o ile wzrośnie emerytura po roku pracy na emeryturze? ZUS wskazuje, że odroczenie przejścia na emeryturę o kilka lat zwiększa wysokość późniejszego świadczenia nawet o 15%. Przed podjęciem decyzji warto wziąć pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw, nie tylko finansowe.

Będąc jeszcze przed emeryturą warto zabezpieczyć się finansowo wybierając dopasowane ubezpieczenie na życie z pakietem usług assistance. Odpowiedni program zapewnia pomoc, nie tylko finansową w trudnych życiowych sytuacjach. Zgłoś się do Doradcy GSU po korzystną ofertę dla Ciebie.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Źródło

https://poradnikpracownika.pl/-emerytura-i-podjecie-pracy-czy-moge-stracic-swiadczenie

https://www.prawo.pl/kadry/ile-mozna-dorobic-na-emeryturze-lub-rencie-w-2023-roku,289320.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-praca-na-emeryturze-jakie-ulgi-czekaja-emeryta-ktory-dorabia-na-emeryturze