Składki ZUS na umowie zlecenie

Umowa zlecenie to druga najczęściej stosowana forma zatrudnienia, zaraz po umowie o pracę, dlatego warto wiedzieć jakie są zasady jej rozliczania. Artykuł opisuje wysokość składek, sposób wyliczenia wynagrodzenia oraz plusy i minusy takiej umowy.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, którą reguluje Kodeks Cywilny, artykuły 734-751 tego kodeksu szczegółowo poruszają tematykę tej umowy. Należy pamiętać, że zasady Kodeksu Pracy się do niej nie odnoszą. Osoby podejmujące pracę na podstawie umowy zlecenie nie są objęte przepisami dotyczącymi udzielania urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za urlop, wypłaty wynagrodzenia za okres choroby, czy też przepisami odnośnie ochrony przed wypowiedzeniem umowy. Nie przysługują im świadczenia i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Umowa zlecenie nie jest zaliczana do stażu pracy. Wszelkie zasady i prawa doprecyzowują zapisy w umowie, które są podstawą do rozliczenia. Umowa zlecenie może być rozwiązana z pracy z dnia na dzień, zarówno przez pracodawcę, jak i zleceniodawcę, o ile umowa nie określa okresu wypowiedzenia.

Podpisując umowę zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania powierzonej mu czynności prawnej, jednakże nie ma obowiązku, aby ta praca prowadziła do konkretnego rezultatu. Umowa zlecenie nie powinna również posiadać takich kryteriów stosunku pracy, jak stałe miejsce i godziny pracy czy bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy.

Minimalne wynagrodzenie na umowie zlecenie

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie jest obowiązkowa. Wysokość godzinowej stawki minimalnej na umowie zleceniu zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Oznacza to, że stawka godzinowa wzrasta proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu jest co roku waloryzowana. W 2023 roku wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu będzie wynosiła od stycznia do czerwca 22,80 zł/godz., a od lipca do grudnia wyniesie 23,50 zł/godz.

Obowiązek przestrzegania minimalnej stawki godzinowej powoduje, że pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu przepracowanego przez zleceniobiorcę. Spis godzin powinien być prowadzony systematycznie w takiej formie, by organy kontrolujące mogły zweryfikować, czy zostały zastosowane wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej.

Umowa zlecenie a składki ZUS

Zatrudnienie na umowie zlecenie wiąże się z obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS-u. Osoby, których jedynym tytułem do ubezpieczenia jest tylko umowa zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu. Zleceniodawca zwolniony jest z odprowadzania składek społecznych za zleceniobiorcę, dopiero w momencie, kiedy zleceniobiorca posiada inne tytułu do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa. W takim przypadku obowiązkowo opłacana będzie jedynie składka zdrowotna. Przedsiębiorca zgłasza zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Szczegółowe składki przedstawia tabela:

Rodzaj ubezpieczeniaSkładki pokrywane przez zleceniodawcęSkładki pokrywane przez zleceniobiorcę
Emerytalne9,76%9,76%
Rentowe6,50%1,50%
Wypadkowe1,67%*
Chorobowe2,45%
Zdrowotne9,00%
FP2,45%
FGŚP0,10%

*standardowa stopa procentowa składki na ub. wypadkowe obowiązująca od 1 kwietnia 2018 roku

Na koszt całkowity zatrudnienia na umowę zlecenia wpływają więc następujące składowe:

  • wynagrodzenie brutto;
  • składki ZUS finansowane przez zleceniodawcę;
  • wpłaty do PPK finansowane przez zleceniodawcę (podstawowa wpłata jest w wysokości 1,5% wynagrodzenia zleceniobiorcy. Zleceniodawca może także zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia).

Są szczególne przypadki, gdy składki przedstawiają się inaczej. Na przykład uczniowie lub studenci do ukończenia 26. roku życia nie są objęci ubezpieczeniami społecznymi  z tytułu umowy zlecenie. Zleceniodawcy są zwolnieni z opłacania za tę grupę zleceniobiorców składek ZUS oraz podatku. Kosztem całkowitym dla pracodawcy w tym przypadku będzie wyłącznie wynagrodzenie brutto.

Jeśli jesteś freelancerem, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub Twój pracodawca nie oferuje Ci ubezpieczenia grupowego, możesz skorzystać z naszych unikalnych produktów ubezpieczeniowych. Zapytaj doradcę GSU o ofertę dla Ciebie, która zabezpieczy Ciebie i Twoją rodzinę.

 Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-od-wszystkich-umow-zlecenia-jak-wplyna-na-kondycje-gospodarcza-w-kraju