Słownik ubezpieczeniowy – D jak…

W kolejnej odsłonie naszego słownika ubezpieczeniowego prezentujemy literę D i następujące zwroty ubezpieczeniowe: deklaracja, dobrowolne ubezpieczenie, doubezpieczenie, dział ubezpieczeń oraz działalność ubezpieczeniowa.

 

Deklaracja – oświadczenie osoby zainteresowanej ubezpieczeniem, złożone na specjalnym formularzu opracowanym przez ubezpieczyciela, wyrażające zgodę na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia, np. rodzinnego na życie lub do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, prowadzonego w zakładzie pracy. W deklaracji wyrażona zostaje także zgoda na potrącanie przez pracodawcę składek ubezpieczeniowych z należnego wynagrodzenia za pracę. W ubezpieczeniach na życie deklaracja może zawierać wskazanie uposażonego.

 

Dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie, które klient zawiera z własnej woli. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej, wprowadza podział ubezpieczeń na obowiązkowe i dobrowolne. Grupa ubezpieczeń dobrowolnych obejmuje różne rodzaje ryzyk. Wszystkie są natomiast połączone zasadą swobody umowy. Ogólnie przyjęty podział wyróżnia następujące grupy ubezpieczeń dobrowolnych:

 • ogniowe i inne z nimi związane
 • kradzieżowe
 • techniczne
 • transportowe
 • rolne
 • OC i ochrony prawnej
 • finansowe
 • wypadkowe i chorobowe
 • inne

 

Doubezpieczenie – dodatkowa umowa ubezpieczenia, którą klient zawiera do wykupionej wcześniej polisy. Ma ona na celu zwiększenie sumy ubezpieczenia, tak by mienie zostało objęte ochroną w pełni odpowiadającą jego wartości.

 
Dział ubezpieczeń – ustawowo ubezpieczenia dzielimy na dwa działy:

 • dział I – ubezpieczenia na życie
 • dział II – pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w zakresie których nie jest możliwe jednoczesne prowadzenie działalności przez tego samego ubezpieczyciela.

Działem ubezpieczeń nazywamy również komórkę wewnętrzną (dział, wydział, biuro) w strukturze organizacyjnej ubezpieczyciela zajmującą się obsługą zbliżonych tematycznie rodzajów ubezpieczeń, np. dział ubezpieczeń ogniowych, dział ubezpieczeń komunikacyjnych itp.

 

Działalność ubezpieczeniowa – w ubezpieczeniach gospodarczych (majątkowych i osobowych) jest to prowadzenie działalności, polegającej na świadczeniu ochrony ubezpieczeniowej osób i mienia poprzez przejmowanie i obsługę ryzyka, zawieranie umów ubezpieczenia oraz wypłacanie odszkodowań/świadczeń w przypadkach zaistnienia szkód. Podstawę finansową działalności stanowi specjalny fundusz ubezpieczeniowy, tworzony ze składek podmiotów ubezpieczających, przeznaczony na odszkodowania i świadczenia.