Słownik ubezpieczeniowy – F jak…

Dziś w naszym słowniku przedstawiamy literę F i następujące pojęcia: FLEXA, franszyza i jej odmiany, fraud ubezpieczeniowy, Fundusz Ochrony Ubezpieczonych oraz fundusz ubezpieczeniowy.

 

FLEXA

Ubezpieczenie nieruchomości obejmujące tzw. ryzyka elementarne. Nazwa pochodzi od skrótu angielskich słów: fire, lightning, explosion, aircraft crash landing.

Ubezpieczenie to obejmuje: pożar, skutki wyładowań atmosferycznych, wybuch i katastrofę lotniczą. Tego typu ryzyka najczęściej wchodzą w skład tzw. polisy ogniowej – ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Franszyza

Postanowienie umowy ubezpieczenia przerzucające na ubezpieczającego część poniesionej szkody. Stosowana jest w ubezpieczeniach majątkowych. Pozwala na obniżenie składki poprzez eliminację dużej liczby drobnych szkód lub poprzez obniżenie kwoty każdego odszkodowania.

 

Franszyza redukcyjna

(bezwzględna, bezwarunkowa) – często traktowana na równi z udziałem własnym. Jest to zapisana w polisie dowolnie uzgodniona kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe potrąca z każdego należnego odszkodowania.

 

Franszyza integralna

Zwana także franszyzą warunkową – ustalona w umowie ubezpieczenia kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

 

Fraud ubezpieczeniowy

Przestępstwo popełnione na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego. Obejmuje wszystkie etapy transakcji ubezpieczeniowej – od złożenia fałszywego wniosku przez klienta, po celowe wyrządzenie szkody. Ubezpieczyciel, który udowodni popełnienie przestępstwa może rozwiązać umowę, odmówić wypłaty odszkodowania, a także skierować sprawę na drogę prawną.

 

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych

Fundusz powołany przez Ministra Finansów. Zadaniem Funduszu jest zaspokojenie roszczeń osób ubezpieczonych, w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela. Fundusz tworzony jest ze środków przekazywanych przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe.

 

Fundusz ubezpieczeniowy

Wyodrębniona część aktywów towarzystwa ubezpieczeniowego, w której gromadzone są środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań ubezpieczonym.