Słownik ubezpieczeniowy – G jak…

W dzisiejszym słowniku ubezpieczeniowym w roli głównej litera G oraz takie pojęcia jak: generalna polisa, gospodarcze i grupowe ubezpieczenie, gwarantowana suma ubezpieczenia oraz gwarancja ubezpieczeniowa.

 

Generalna polisa

Rodzaj polisy stosowanej w ubezpieczeniu ładunku w czasie transportu. Może obejmować wszystkie lub tylko niektóre przesyłki wysyłane, bądź otrzymywane przez ubezpieczającego. Ściśle określa rodzaj przesyłek, zakres ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, rodzaj transportu, trasę itp.

 

Gospodarcze ubezpieczenie

Ubezpieczenia gospodarcze dzielimy na:

  • majątkowe
  • osobowe

W obrębie ubezpieczeń gospodarczych znajdują się zatem wszystkie oferty, które interesują posiadaczy pojazdów (wszystkie ubezpieczenia samochodowe) lub nieruchomości oraz tych, którzy pragną zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich w razie nieszczęśliwych wypadków. Podstawową różnicą między ubezpieczeniem gospodarczym a społecznym jest, że w przypadku tych pierwszych ubezpieczonym zostaje się w chwili podpisania odpowiedniej umowy z konkretną agencją ubezpieczeniową.

 

Grupowe ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczeń osobowych, w którym stroną ubezpieczaną jest grupa osób. Najczęściej ta forma ubezpieczenia jest praktykowana w zakładach pracy, gdzie ubezpieczonymi np. w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków są pracownicy tego zakładu. Dotyczy ubezpieczeń na wypadek śmierci, następstw nieszczęśliwych wypadków wraz z dodatkowymi opcjami.

 

Gwarantowana suma ubezpieczenia

W ubezpieczeniach na życie jest to określona w polisie kwota, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w razie np. śmierci, bądź trwałego kalectwa ubezpieczonego lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w polisie, które nastąpi w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 

Gwarancja ubezpieczeniowa

Jednostronne zobowiązanie towarzystwa ubezpieczeniowego (gwaranta) do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz podmiotu uprawnionego (beneficjenta) w sytuacji, gdy podmiot wnioskujący o wystawienie gwarancji, nie wywiązał się z ustalonego wobec beneficjenta, obowiązku. W praktyce gwarancje ubezpieczeniowe służą głównie jako zabezpieczenie inwestora w procesie inwestycji na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego.