Słownik ubezpieczeniowy – P jak…

Dziś w naszym słowniku w roli głównej litera „P” i takie pojęcia, jak: Polska Izba Ubezpieczeń, pośrednik ubezpieczeniowy, pożar, powódź, poważne zachorowanie oraz prowizja. Przedstawimy również znaczenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia losowego.

 

Polska Izba Ubezpieczeń
organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego przynależność towarzystw ubezpieczeniowych jest obowiązkowa na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późniejszymi zmianami) i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej.

Pośrednik ubezpieczeniowy
agent ubezpieczeniowy lub broker ubezpieczeniowy.

Pobyt w szpitalu
odnotowany w dokumentacji medycznej, konieczny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, którego celem jest leczenie Ubezpieczonego, lub który związany jest z ciążą bądź porodem.

Pożar
działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile.

Powódź
bezpośrednie zalanie obszaru, na którym znajduje się ubezpieczona nieruchomość. Za źródło powodzi uznawane jest podniesienie poziomu wody w rzekach oraz naturalnych bądź sztucznych zbiornikach wodnych (jezioro, staw, zalew) w wyniku:
• nadmiernych opadów atmosferycznych,
• topnienia kry lodowej,
• spływu wód po zboczach na terenach górzystych.
Powódź najczęściej występuje jako zdarzenie losowe możliwe do wykupienia w formie rozszerzenia zakresu polisy.
Polisa
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia między ubezpieczającym (klientem) a ubezpieczycielem. Polisa ubezpieczeniowa zawiera m.in. dane ubezpieczającego, określenie przedmiotu ubezpieczenia, okresu i sumy ubezpieczenia oraz wysokości składki ubezpieczeniowej. Wyróżniamy polisy jednostkowe (indywidualne),zbiorowe, grupowe i generalne (ubezpieczenia mienia i transportu).

Poważne zachorowanie
jedno z ryzyk dodatkowych występujących w umowie ubezpieczenia na życie. Termin ten stosuje się do określenia od kilku do kilkudziesięciu schorzeń, m.in.:
• zawał serca,
• nowotwór,
• rozległe oparzenie,
• udar mózgu.
Ubezpieczony ma zapewnione wsparcie finansowe w razie postawienia diagnozy lekarskiej. Wypłata środków z polisy umożliwia ubezpieczonemu pokrycie kosztów leczenia lub zrekompensować część utraconych dochodów spowodowanych przerwą w wykonywaniu pracy zarobkowej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego
metoda ustalania częstotliwości występowania określonych zdarzeń losowych, takich jak powódź, grad, pożar itd.; prawdopodobieństwo ustala się na podstawie obserwacji statystycznych, prowadzonych w okresach wieloletnich, zależnie od rodzaju zdarzeń losowych, niezbędnych do przeprowadzenia kalkulacji wysokości składek ubezpieczeniowych.

Prowizja
wynagrodzenie pośredników (agentów, brokerów) ubezpieczeniowych za pozyskiwanie ubezpieczeń; wynagrodzenie jest naliczane w procentach od zainkasowanych składek.