Słownik ubezpieczeniowy – U jak…

W kolejnej odsłonie Słownika ubezpieczeniowego przedstawiamy zagadnienia na literę U. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!

Ubezpieczenie na cudzy rachunek – jest umową ubezpieczenia, w której ubezpieczający i ubezpieczony to różne osoby. Najczęściej z tym typem ubezpieczenia można się spotkać przy bancassurance (ubezpieczenia kredytobiorców, w których ubezpieczającymi są banki) oraz ubezpieczeniach grupowych (m. in. pracownicze programy ubezpieczeniowe – ubezpieczonym jest pracownik, a ubezpieczającym zakład pracy).

Underwriter – to pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego zajmujący się oceną ryzyka, które wiąże się z klientem bądź grupą klientów. Biorąc pod uwagę zmienne, zależne m.in. od rodzaju produktu ubezpieczeniowego, specyfiki klienta, wylicza wysokość składki za polisę. Dodatkowo underwriter ma możliwość negocjacji warunków szczególnych umów.

Uposażony – jest to osoba uprawniona w polisie przez ubezpieczonego  do otrzymania świadczenia w przypadku jego śmierci.  Termin ten jest stosowany zamiennie również z innymi słowami – często towarzystwa ubezpieczeniowe używają synonimów, np. uprawniony bądź beneficjent. Wyróżnia się także pojęcie uposażonego zamiennego, który otrzyma określoną sumę ubezpieczenia w przypadku, śmierci ubezpieczonego i uposażonego przed wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego.