Słownik ubezpieczeniowy – W jak…

W dzisiejszej odsłonie słownika ubezpieczeniowego przedstawiamy najczęściej używane w branży ubezpieczeniowej zwroty rozpoczynające się na literę „W”, czyli:

 

Waloryzacja
Inaczej indeksacja, coroczne podwyższanie składki ubezpieczenia i/lub sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji.

Wykaz świadczeń zdrowotnych
Wykaz zawierający świadczenia zdrowotne objęte umową ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności
Określona w umowie ubezpieczenia lista sytuacji, w przypadku których towarzystwo ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Spis wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w dokumencie OWU. Standardowo do wyłączeń odpowiedzialności w umowach OC posiadaczy pojazdów mechaniczych zalicza się m.in:

  • szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
  • szkody spowodowane wskutek użytkowania samochodu, w posiadanie którego kierowca wszedł w wyniku przestępstwa,
  • szkody spowodowane przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym,
  • szkody spowodowane w wyniku rażącego niedbalstwa,
  • szkody, po których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Zdarzenia, szkody, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i w związku z tym nie wypłaca odszkodowania.

Wypadek ubezpieczeniowy
Jest to przewidziane w umowie ubezpieczenia zdarzenie losowe, co oznacza, że poszkodowany, ubezpieczony lub inna osoba uprawniona ma prawo dochodzić należnego odszkodowania lub świadczenia od ubezpieczyciela (zakładu ubezpieczeń).

Wartość odtworzeniowa
Wycena mienia w sposób, który pozwoli na przywrócenie go do stanu sprzed wystąpienia szkody, czyli nowego, ale nie ulepszonego. Wysokość odszkodowania powinna zapewnić skuteczne odtworzenie elementów stałych i/lub ruchomych lub zastąpienie ich nowymi o takich samych, ewentualnie podobnych parametrach.

Wiek polisowy
Wskazanie okresu, w którym osoba może przystąpić do ubezpieczenia. W większości polis na życie minimalną wartością jest 18. rok życia. Wyjątek stanowi polisa posagowa dla dziecka, gdzie jednak fundatorem musi być osoba pełnoletnia. Górna granica wieku polisowego jest ustalana przez towarzystwo. Wiek polisowy występuje w terminowym ubezpieczeniu na życie.

Wniosek ubezpieczeniowy
Pisemna oferta ubezpieczenia, zawierająca istotne dla ubezpieczyciela informacje oraz ustalająca warunki ochrony. Stanowi integralną część umowy ubezpieczenia podpisanej przez strony. Wniosek zazwyczaj składany jest przez ubezpieczającego wraz z kompletem dokumentów do zakładu ubezpieczeń.

Wszystkie ryzyka
Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, obejmujący wiele ryzyk. Polisa pokrywa koszty wszystkich szkód, które nie zostały wyłączone w umowie. W przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony zgłasza się do towarzystwa z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Na ubezpieczycielu spoczywa tzw. ciężar dowodu, czyli konieczność udowodnienia, że wypłata odszkodowania się nie należy. Jeśli zakład ubezpieczeń nie przedstawi punktu w umowie, wyłączającego dane zdarzenie z ochrony ubezpieczeniowej, ma obowiązek wypłacić świadczenie. Dokładna lista wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).