Zasiłek pogrzebowy

Jeśli chcesz przygotować dla kogoś odpowiedni pochówek, zapewne czekają Cię nie małe wydatki. Możesz się ubiegać o częściowy zwrot kosztów w postaci tak zwanego zasiłku pogrzebowego. Sprawdź jak możesz uzyskać te środki.

Śmierć bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych przeżyć, z którymi człowiek może się zmierzyć. Oprócz ogromnego bólu emocjonalnego, często wiąże się z koniecznością organizacji pogrzebu oraz związanymi z tym kosztami. Dla wielu osób jest to obciążenie finansowe, które mogłoby wydawać się nie do udźwignięcia. Na szczęście, w Polsce istnieje zasiłek pogrzebowy, który ma na celu złagodzenie tych trudności i wsparcie rodzin w czasach żałoby.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jedna z form pomocy społecznej oferowana przez państwo, wprowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm). Jest on przeznaczony dla osób, które poniosły koszty związane z organizacją pogrzebu zmarłego członka rodziny lub innej osoby, z którą były związane więzami rodzinno-prawnymi. Ten zasiłek ma na celu pomóc w pokryciu kosztów pogrzebu i złagodzenie obciążenia finansowego, które niesie za sobą śmierć bliskiej osoby.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, osoba wnioskująca musi spełnić pewne kryteria. Główne z nich to:

 • Związek rodzinny z zmarłym: Osoba ubiegająca się o zasiłek musi być w jakiś sposób powiązana z osobą zmarłą. Może to być małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie lub osoba pozostająca w związku małżeńskim z zmarłym.
 • Koszty pogrzebu: Osoba wnioskująca musi udokumentować, że poniosła koszty związane z pogrzebem, takie jak opłata za trumnę, wynajęcie kaplicy lub kościoła, usługi pogrzebowe, kwiaty, itp.
 • Zgodność z terminami: Wniosek o zasiłek pogrzebowy musi zostać złożony w odpowiednim terminie. W Polsce wniosek taki należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której koszty pogrzebu są opłacane

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Aktualnie zasiłek pogrzebowy dla członków rodziny bez względu na to, jaka była wysokość kosztów pogrzebu, wynosi 4000 zł. Z kolei osoba obca lub pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego może otrzymać zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł. Jeśli koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Warto zaznaczyć, że kwota ta może ulec zmianie w zależności od zmian w przepisach prawnych.

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Można to zrobić elektronicznie poprzez platformę PUE lub stacjonarnie w miejscu, gdzie osoba zmarła odprowadzała składki. Wraz z wnioskiem należy przedstawić niezbędne dokumenty, takie jak akt zgonu, dokumenty potwierdzające koszty pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające związek rodzinny z zmarłym.

Podajemy, jak uzyskać zasiłek krok po kroku:

 • logujemy się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE),
 • w katalogu usług wybieramy usługę „Złożenie dokumentu Z-12”,
 • uzupełniamy dane w formularzu elektronicznym i składamy dyspozycję sposobu odbioru korespondencji w tej sprawie. Domyślnie korespondencja zostanie skierowana do nas elektronicznie poprzez PUE ZUS. Możemy także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną,
 • jeśli posiadamy konto w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, podajemy numer rachunku, na który ZUS ma wypłacić zasiłek,
 • podpisujemy wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego,
 • gromadzimy pozostałe niezbędne dokumenty, w tym:
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Dokumentem do wypłaty zasiłku pogrzebowego może być wystawiony za granicą akt zgonu (natomiast nie może to być tymczasowy akt zgonu wystawiony za granicą),
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu; jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałem,
 • dokumenty potwierdzające Twój stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty) zawierające wymagane dane, dokument potwierdzający umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
 • zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej, organizacji politycznej lub społecznej stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu przez te podmioty.

Wymienione powyżej dokumenty składamy bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do odpowiedniej jednostki ZUS.

Zasiłek pogrzebowy w Polsce to istotna forma wsparcia dla rodzin w trudnych chwilach po utracie bliskiej osoby. Choć nie pokrywa on wszystkich kosztów związanych z pogrzebem, może pomóc w złagodzeniu obciążenia finansowego, jaki niesie ze sobą taka sytuacja. Ważne jest, aby osoby spełniające kryteria ubiegania się o zasiłek zgłaszały się w odpowiednim terminie i dostarczały wymagane dokumenty, aby proces przyznawania zasiłku przebiegał sprawnie. Warto również pamiętać o tym, że przepisy dotyczące zasiłku pogrzebowego mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne informacje na ten temat.

Chcesz uzyskać świadczenia finansowe na wypadek śmierci? Zapewnij sobie odpowiednie ubezpieczenie. Zapytaj doradcę GSU o ofertę.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego