Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich szkód, które mogą się wydarzyć podczas wykonywania pracy. Zobacz co możesz zyskać posiadając OC dla swojej firmy i jak wybrać najlepszą ofertę.

Czym jest OC działalności gospodarczej?

To ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzonej osobie trzeciej w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem. Odpowiedzialność cywilna obejmuje zarówno odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (Odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (Odpowiedzialność cywilna kontraktowa). Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej chroni Twoje finanse w sytuacjach nieprzewidzialnych, gdy poszkodowanym jest osoba trzecia i jesteś zobowiązany do wypłacenia odszkodowania. Sprawa może dotyczyć złamania nogi przez klienta na Twoich schodach, uszkodzenia czyjegoś samochodu przez materiały z Twojego budynku i wiele innych.

Czy OC jest obowiązkowe dla każdej firmy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności działalności gospodarczej jest obowiązkowe jedynie dla firm/zawodów, które znajdują się w poniższych kategoriach:

 • zawody prawnicze i pokrewne (notariusz, doradca podatkowy, syndyk, komornik, radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy);
 • pośrednicy ubezpieczeniowi;
 • księgowi i biegli rewidenci;
 • osoby działające w obszarze gospodarki nieruchomości, jak: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości;
 • osoby działające w obszarze usług detektywistycznych i ochroniarskich;
 • osoby działające w obszarze działalności leczniczej, badań medycznych i wyrobów medycznych oraz farmaceutyki (podmioty lecznicze; lekarze; pielęgniarki; położne; świadczeniodawcy niebędący podmiotem wykonującym działalność leczniczą;  jednostki, które uzyskały autoryzację i jednostki notyfikowane; sponsorzy i badacze kliniczni w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów);
 • osoby działające w obszarze transportu morskiego (przewoźnicy morscy, właściciele statków);
 • osoby działające w obszarze transportu lotniczego (przewoźnicy, użytkownicy statków powietrznych, przedsiębiorcy wykonujący obsługę naziemną, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej);
 • osoby działające w obszarze transportu lądowego (posiadacze pojazdów mechanicznych, przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie licencji na prowadzenie działalność gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych);
 • osoby klasyfikujące się jako prowadzące działalność niebezpieczną i szczególnie niebezpieczną (osoby eksploatujące urządzenie jądrowe / transportujące materiał jądrowy, organizatorzy imprez masowych);
 • pracownicy innych zawodów: domy maklerskie; podmioty świadczące usługi certyfikacyjne; dzienni opiekunowie dziecka; osoby sporządzające świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową; biura usług płatniczych wymaganych w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych; architekci i inżynierowie budownictwa; jednostki certyfikujące; osoby wprowadzające do obiegu sprzęt; przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa; rolnicy; właściciele jachtów komercyjnych; audytorzy efektywności energetycznej.

Dodatkowo obowiązkowym ubezpieczeniem OC zostali objęci rolnicy, którzy powinni zabezpieczyć zarówno siebie, jak i sprzęt, zwierzęta czy budynki w swoim gospodarstwie. W zakresie ochrony powinny znaleźć się zdarzenia losowe, takie jak ogień, huragan czy powódź.

Co mi grozi za brak obowiązkowego OC firmy?

Brak obowiązkowego OC dla firm skutkuje poważnymi karami, na przykład:

 • ograniczeniem wolności zgodnie z art. 60 § 1 z Kodeksu wykroczeń,
 • utratą majątku, np. kiedy dojdzie do wyrządzenia szkody osobie trzeciej i konieczne będzie wysokie odszkodowanie,
 • karą finansową – od 1000 złotych do 10 000 złotych,
 • zawieszeniem wykonywania zawodu od roku do 5 lat.

Ile kosztuje OC działalności gospodarczej?

Cena składki za OC dla działalności gospodarczej jest ustalana indywidualnie. W wycenie brany jest pod uwagę roczny obrót, wartość i wielkość firmy oraz branża. Na cenę ma wpływ również suma ubezpieczenia i zakres ochrony. Warto przemyśleć czy ubezpieczenie ma obejmować również ruchomości i partnerów biznesowych. Polisa powinna mieć zakres świadczeń dostosowanych do Twojej działalności, sprawdź zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na jakie ryzyka opiewa umowa z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i jakie są wykluczenia odpowiedzialności. Zapytaj swojego doradcę również o rozszerzenia dla OC firmy, które będzie Cię chronić również w innych ważnych dla Ciebie aspektach.

Polisa OC działalności gospodarczej przyda się w wielu branżach, gdzie może dojść do szkód wyrządzonych osobom trzecim. Na takie zabezpieczenie decydują się również osoby prowadzące jednoosobową działalność np. graficy, informatycy, kosmetyczki, opiekuni dzieci i osób starszych. Gdy nie dysponujesz ogromnym kapitałem firmy, a przydarzy się sytuacja, w której pojawia się konieczność wypłaty komuś odszkodowania lub świadczenia, dobre ubezpieczenie OC działalności gospodarczej może być jedynym sposobem na pokrycie wszelkich zobowiązań finansowych bez konieczności zawieszania czy nawet zamykania firmy. Prowadząc firmę nie mamy przecież wpływu, jakie szkody mogą wyrządzić nasi pracownicy, maszyny czy współpracownicy. Warto się ubezpieczyć na wypadek takich nieprzewidzianych zdarzeń. Dzięki odpowiedniej polisie unikniesz kłopotów związanych z wypłacaniem świadczeń pieniężnych poszkodowanym z własnych środków.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą skontaktuj się z zaufanym doradcą GSU i sprawdź korzystne oferty OC dla firm. Sprawdź szczegóły TUTAJ.

Znajdź Agenta Ubezpieczeniowego

Źródła:
[1] https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/analizy%20i%20raporty/PIU_UMK_ubezpieczenia%20obowiazkowe_raport.pdf

Tagi